Värmlands skolsamverkan

I projektet ”Värmlands skolsamverkan” samverkar skolor, socialtjänst och fritid från nio kommuner i Värmland. Projektet vänder sig till ungdomar 13–16 år och sträcker sig fram till 30 juni 2025.

Logotype Värmlands skolsamverkanProjektets mål är att minska skolfrånvaro. Det ska även bidra till att fler elever slutför grundskolan med gymnasiebehörighet samt att fler elever gör ett medvetet val av gymnasieutbildning.

Ytterligare ett mål i projektet är att förbättra samverkan mellan skola, socialtjänst, fritid och Region Värmland. Det gäller även andra samverkansaktörer som är viktiga för främjande, förebyggande och åtgärdande insatser utifrån ett helhetsperspektiv av ungas behov.

Aktiviteter på Fryxellska skolan 

På Fryxellska skolan i Sunne kommer projektet innebära aktiviteter på såväl individnivå som organisatorisk nivå.

Eleverna kommer att ges möjlighet att delta i hälsofrämjande aktiviteter. Detta syftar till att eleven ska känna trygghet både i sig själv och i skolmiljön, för en framtida grund inför vuxenlivet.

Skolan kommer även att investera i den fysiska skolmiljön för att fortsätta göra en trygg skola ännu trivsammare samt arbeta med en tillgänglig lärmiljö. Detta för att alla elever ska nå så långt som möjligt utifrån utbildningens mål.

Elevernas fritid och hemsituation är viktiga pusselbitar för en fungerande skolgång, därav blir kommunens fritidsliv och socialtjänst viktiga samverkansparter, likaså vårdnadshavare.


Projektledare för skolsamverkan Värmland, Caroline Sundström och Susanne Olsson.

Projektledare Caroline Sundström
och Susanne Olsson.Medfinansieras av Europeiska unionen           Sunne kommuns logotyp