GDPR, behandling av personuppgifter

Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter enligt GDPR.

GDPR

Från och med 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR, General Data Protection Regulation) i Sverige och resten av EU. Lagstiftningen ersätter personuppgiftslagen och är till för att skydda enskildas personliga integritet.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) arbetar för att skydda alla dina personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer. Länk till myndighetens information finns längst ner på sidan.

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är.

Inom Sunne kommun hanterar vi personuppgifter i många olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att tillhandahålla det stöd och den service vi ansvarar för.

Det kan handla om personuppgifter om du är elev, fastighetsägare, uppdragstagare, verksamhetsutövare eller om du behöver vård, annan stödinsats eller är bosatt i Sunne kommun och har kontakt med kommunens verksamheter.

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller raderas. Läs mer under fliken Dina rättigheter nedan.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter är allt vi gör när vi hanterar uppgifter om dig digitalt. Till exempel när vi skriver utredningar, handlägger ärenden som rör enskilda, i e-post, när vi skapar och lagrar dokument med personuppgifter.

Det kan till exempel vara för att;

 • Tillhandahålla förskola och skola för barn och ungdomar och erbjuda skolhälsovård och kulturskola.
 • Utföra vårt uppdrag inom plan- och bygglagen, till exempel hantera bygglov och planera mark.
 • Ta hand om våra gator och tillhandahålla parkering.
 • Ta hand om avfall och tillhandahålla vatten och avlopp.
 • Utöva tillsyn inom områdena alkohol och tobak, miljö och livsmedel.
 • Utföra vårt uppdrag för dig som har behov av stöd i form av god man eller förvaltare.
 • Tillhandahålla insatser inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, färdtjänst och bostadsanpassning och flyktingmottagande.
 • Lokala arbetsmarknadsåtgärder och integration på arbetsmarknaden.
 • Samverka med externa aktörer inom näringsliv och turism.
 • Genomföra val.
 • Nämnderna ska kunna fatta beslut i ärenden och personuppgifter kan till exempel förekomma i underlag för beslut, kallelse och protokoll.
 • Ta hand om initiativ, synpunkter, frågor och felanmälningar från enskilda.
 • Administrera uppgifter om kunder och leverantörer, till exempel för att tillhandahålla kommunala tjänster och hantera fakturor, inbetalningar och utbetalningar.
 • Administrera upphandlingar och avtal med olika leverantörer.
 • Hantera krav, försäkringsärenden och rättsliga tvister.
 • Informera och marknadsföra kommunens verksamheter i olika sammanhang.
 • Rekrytera nya medarbetare.

Automatiserat beslutsfattande

Ett automatiserat beslut grundar sig enbart på automatisk behandling, utan mänsklig medverkan. Om vi använder automatiserat beslutsfattande så informerar vi dig.

Kommunens rätt att hantera personuppgifter

Vi hanterar dina uppgifter med stöd av dataskyddslagstiftningen och de lagliga grunder som anges där.

Det finns följande lagliga grunder för personuppgiftsbehandling:

 • Samtycke
 • Avtal
 • Rättslig förpliktelse
 • Skydd för grundläggande intressen
 • Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning
 • Efter en intresseavvägning.

Många personuppgiftsbehandlingar inom kommunen grundar sig på att vi utför en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning.

Det förekommer också att vi hanterar personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig.

När vi använder bilder inhämtar vi ditt samtycke. Du kan läsa mer om samtycke här.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter vi hanterar 

Vi hanterar de personuppgifter som vi behöver för ändamålet med varje behandling. Exempelvis namn, kontaktuppgifter och personnummer i de fall det behövs

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen

Om du har samtyckt till att vi hanterar dina uppgifter

Om du har samtyckt till att vi hanterar dina personuppgifter har du alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta vårt kommunkansli. I så fall får vi inte längre hantera dina uppgifter.

Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av publiceringen innan samtycket återkallades

Då är du skyldig att lämna uppgifter till oss

För att kunna ingå avtal med oss behöver du lämna de personuppgifter vi begär annars kan vi inte skriva något avtal. I de fall det finns en skyldighet enligt lag att lämna personuppgifter till oss så informerar vi dig.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter vi har om dig.

Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller raderas.

Du kan även invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter. I vissa fall kan du ha rätt att få dina uppgifter flyttade.

Vill du ha ett registerutdrag kan du enklast använda vår e-tjänst för begäran om registerutdrag. Länk till e-tjänsten hittar du längre upp på sidan.

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten för registerutdrag kan du vända dig till kommunkansliet, tel 0565-160 00 eller ta kontakt via e-post.

Synpunkter på vår hantering

Tycker du att vår hantering av dina personuppgifter är felaktig och vill klaga kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet på området.

Mer information om dataskydd finns på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Ansvarig för personuppgifter

Varje nämnd inom organisationen Sunne kommun är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde.

Organisationsnummer: 212000-1843
Adress: 1. Kanslienheten, 686 80 Sunne

Dataskyddsombud

Kommunens nämnder och bolag har en gemensam organisation för dataskyddsombud och funktionen finns på kommunkansliet. Dataskyddsombudet når du via e-post eller telefon 0565-160 00.

Andra källor

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från andra kan vara:

 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 • Uppgifter från andra myndigheter.
 • Uppgifter från kredit- och upplysningsföretag.
Andra mottagare

Andra mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter, företag eller enskilda om vi har en laglig skyldighet att lämna ut dom.

De kan också lämnas till personuppgiftsbiträden som hanterar information för vår räkning. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med;

 • Betalningar (fakturahantering, banker och betaltjänstleverantörer).
 • Marknadsföring och information (reklambyråer, mediebyråer, utskrift och sociala medier).
 • IT-tjänster (tillhandahålla verksamhetsstöd, hantera drift, support och underhåll av våra IT-lösningar).
 • Transporter (logistikföretag, taxi- och bussbolag för persontransporter).
 • Personal (rekryteringsföretag, ledar- och medarbetarundersökningar, företagshälsovård).

Överföring till tredje land

Överföring till tredje land betyder att uppgifter lämnas till länder utanför EU och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Om vi överför dina personuppgifter till tredje land så informerar vi dig.