Överklaga beslut, rättssäkerhet

Ibland blir det inte som du vill. Du kanske anser att någon fattat ett felaktigt beslut. Då kan det vara så att du har en möjlighet att överklaga.

Vem som tagit beslutet och vad ärendet gäller är det som påverkar om det är möjligt att överklaga beslutet och vart man ska vända sig. Det finns alltså två olika sätt att överklaga beslutet: genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. 

Vid myndighetsutövning skickas alltid (tillsammans med beslutet) information om hur och till vem beslutet ska överklagas. När det gäller andra ärenden är du välkommen att höra av dig för att få information om hur och var en överklagan ska göras.

Anslagstavla, officiell

När utskottens och nämndernas protokoll har justerats anslås de inom två arbetsdagar på kommunens officiella digitala anslagstavla.

Anslaget sitter på kommunens anslagstavla i tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp på kommunens anslagstavla.

Myndighetsutövning

Myndighetsutövning är ett förvaltningsrättsligt begrepp och omfattar beslut eller andra åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. I Sverige är en vanlig definition, hämtad ur den gamla förvaltningslagens 3 § (ÄFL 1971:290), "utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande".

Myndighetsutövning kan innebära både beslut som är gynnande för den enskilde (såsom beslut att bevilja ett bidrag) eller beslut som är betungande (såsom beslut att ta ut en avgift).

Myndighetsutövning är oftast en uppgift för myndigheter, men kan överlämnas till exempelvis bolag eller föreningar om det finns stöd i lag. Många gånger är myndighetens beslut tvingande för den enskilde (till exempel skyldigheten att betala soptömning eller besiktiga ett motorfordon). Även gynnande beslut för den enskilde (exempelvis betyg i ett ämne eller kurs) kan anses som myndighetsutövning.

Allt som en myndighet utför är inte myndighetsutövning. Sådant som inte gäller myndighetens beslut med stöd av författning, regeringsbeslut eller riksdagsbeslut är inte myndighetsutövning. Exempel på sådant som faller utanför begreppet är avtal som helt vilar på privaträttslig grund, löneutbetalningar, inköp av löpande karaktär samt lämnande av allmänna råd och upplysningar. Avgifter som tas ut som en del av myndighetsutövning är dessutom momsfria i Sverige.

Vid myndighetsutövning, då beslutet är betungande för den enskilde, skickas alltid (tillsammans med beslutet) information om hur och till vem beslutet ska överklagas.

Klagan till Justitieombudsmannen (JO)

Du kan klaga hos Justitieombudsmannen om du anser att du själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet och/eller tjänsteperson vid handläggning av ett ärende. Att du klagar hos Justitieombudsmannen betyder inte att du också överklagar beslutet.