Byapeng är en möjlighet att få delfinansiering till utveckling och satsningar i ett särskilt utpekat område utanför Sunne tätort. Pengarna ska användas för att bidra till en positiv utveckling i området.

Varje år avsätts en särskild pott pengar i syfte att utveckla Sunne kommun utanför den centrala tätorten.  För 2022 finns totalt 1 miljon kronor. Ansökningar tas emot, bereds och beslut tas löpande under året.

Ansök om byapeng med vår e-tjänst som du hittar här

Vilka kan söka?

Alla som av Sunne kommun bedöms vara en icke kommersiell aktör kan söka. Den som söker ska ha sin fasta hemvist i områden utanför Sunne tätort och insatsen ska också göras i detta område.
Ansökningar som gäller stöd riktade till enskilda personer eller företag kommer inte beviljas.

Vad kan man söka finansiering för och hur stort är stödet?

75 % av beviljade medel betalas ut som ett förskott. Resterande 25 % efter godkänd slutredovisning. Om man får stöd från Sunne kommun ska det synas i marknadsföringsmaterial, trycksaker med mera. 
Exempel på insatser är:

  • Utvecklingsinsatser för området
  • Kompetenshöjande insatser
  • Event - kulturyttringar
  • Marknadsföring – kommunikation
  • Kommunal medfinansiering tillsammans med andra finansiärer

Prioriterade urvalskriterier

Sunne kommun prioriterar en spridning av projektmedel både bland sökande och geografiskt i kommunen. Insatsen ska vara ett led i en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling av området. 

Strategisk och långsiktig syn på aktiviteten eller insatsen premieras, liksom hög allmännytta, bred förankring i området och hög andel medfinansiering i pengar, material eller tid. 

Identifiering och undanröjande av hinder och barriärer mot tillgänglighet ska beaktas.

Så behandlas ditt ärende

  • Ansökningar tas emot, bereds och beslut tas löpande under året.
  • Beviljade medel skall vara utbetalade och projektet slutredovisat inom 36 månader från Sunne kommuns beslutsdatum.
  • Projekt skall delredovisa status med som längst 12 månaders intervall.

Kontakt

Åsa Gertling
Eu-samordnare & Näringslivsutvecklare
E-post: asa.gertling@sunne.se
Tel: 0565-155 05, 076-100 50 44
Besök: Storgatan 39
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne