Byapeng

I syfte att utveckla Sunnes landsbygd avsätter Sunne kommun en pott pengar, kallat Byapeng. Det är en möjlighet att få delfinansiering till satsningar i ett specifikt område utanför Sunne tätort. Ansökningar tas emot och beslut tas löpande under året.

De kan söka

Alla som av Sunne kommun bedöms vara en icke kommersiell aktör kan söka byapeng. Den som söker ska ha sin fasta hemvist i områden utanför Sunne tätort. Insatsen ska också göras i detta område och bidra till en positiv utveckling.

Ansökningar riktade till enskilda personer eller företag beviljas inte.

Områden som räknas som utanför Sunne tätort är de som inte ingår i den fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort.

Det här kan du söka finansiering för 

Exempel på insatser är:

  • Utvecklingsinsatser för området
  • Kompetenshöjande insatser
  • Event - kulturyttringar
  • Marknadsföring – kommunikation
  • Kommunal medfinansiering tillsammans med andra finansiärer

Prioriterade urvalskriterier

Sunne kommun prioriterar en spridning av projektmedel både bland sökande och geografiskt i kommunen. Insatsen ska vara ett led i en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling av området.

Strategisk och långsiktig syn på aktiviteten eller insatsen premieras, liksom hög allmännytta, bred förankring i området och hög andel medfinansiering i pengar, material eller tid.

Insatser med syfte att förbättra tillgängligheten främjas.

Stödet

Beviljade medel betalas ut som ett förskott. När föreningen får stöd från Sunne kommun ska det synas i marknadsföringsmaterial, trycksaker med mera.

Så behandlas ditt ärende

Ansökningar tas emot, bereds och beslut tas löpande under året. Beviljade medel ska vara utbetalade och projektet slutredovisat inom 24 månader från Sunne kommuns beslutsdatum.

Projekt ska delredovisa status med som längst 6 månaders intervall.