Information om Sunne kommuns ansvarsförsäkningar och hur du anmäler en skada, om skadeståndsanspråk kan ställas på kommunen.

Vems ansvar?

Du ska i första hand använda egna försäkringar (till exempel fordonsförsäkring, hem- eller olycksfallsförsäkring) innan du riktar ett krav mot kommunen för en uppkommen skada. Handlar det om en ren olyckshändelse, ska du alltid ställa skadeståndsanspråk till ditt försäkringsbolag.

Skadeståndsanspråk

För att kommunen ska anses vara skadeståndsskyldig krävs som regel att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse och att olyckan faller inom ramen för Sunne kommuns ansvarsområde. Kommunen ska då vara:

 • Fastighetsägare, äga aktuell mark eller byggnad
 • Ansvarig väghållare, svara för gatans eller gångbanans skötsel
 • Ansvarig för verksamheten, till exempel skolverksamhet

Är kommunen detta och du anser att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse kan du göra en anmälan om detta till kommunen och begära skadestånd. Blanketten hittar du i högerspalten under rubriken Dokument.

Typ av skada

 • Personskada
  En personskada kan till exempel handla om att du halkat omkull och brutit armen
 • Egendomsskada
  En egendomsskada som till exempel att en gren har blåst ner och skadat din bil 
 • Vattenskada
  Till exempel om vatten tränger upp i din golvbrunn

Deltar du i någon verksamhet som omfattas av kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och deltagare i andra grupper, gäller andra villkor, läs mer här.

Dokument

Skadeanmälan, blankett för skadeståndsanspråk

Blanketten är ifyllnadsbar. Klicka på länken, spara blanketten, fyll i och skicka in den till angiven adress.