Information om Sunne kommuns ansvarsförsäkningar och hur du anmäler en skada, om skadeståndsanspråk kan ställas på kommunen.

Skadeståndsanspråk

För att kommunen ska anses vara skadeståndsskyldig krävs som regel att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse och att olyckan faller inom ramen för Sunne kommuns ansvarsområde. Kommunen ska då vara:

 • Fastighetsägare, äga aktuell mark eller byggnad
 • Ansvarig väghållare, svara för gatans eller gångbanans skötsel
 • Ansvarig för verksamheten, till exempel skolverksamhet

Är kommunen detta och du anser att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse kan du göra en anmälan om detta till kommunen och begära skadestånd.

Typ av olycka

 • Personskada
  En personskada kan till exempel handla om att du halkat omkull och brutit armen
 • Egendomsskada
  En egendomsskada som till exempel att en gren har blåst ner och skadat din bil 
 • Vattenskada
  Till exempel vid en översvämning

Deltar du i någon verksamhet som omfattas av kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och deltagare i andra grupper, gäller andra villkor, läs mer här.

Vems ansvar?

Du ska i första hand använda egna försäkringar (till exempel fordonsförsäkring, hem- eller olycksfallsförsäkring) innan du riktar ett krav mot kommunen för en uppkommen skada. Handlar det om en ren olyckshändelse, ska du alltid ställa skadeståndsanspråk till ditt försäkringsbolag.

Anmäla en skada

Gör din anmälan med hjälp av blanketten Skadeanmälan, Sunne kommun.pdf. Blanketten är ifyllnadsbar. Klicka på länken, spara blanketten, fyll i och skicka in den.

Blanketten och eventuella bilagor skickar du till:
Sunne kommun, 1. kommunkansliet, 686 80 Sunne
eller kommun@Sunne.se

Du som skadelidande ska inte skicka skadeanmälan direkt till kommunens försäkringsbolag eller kontakta dem själv. Det är enbart kommunen kan skicka skadeanmälan till försäkringsbolaget, eftersom det är kommunen som är försäkringstagare.

Bifoga bevismaterial

Bifoga gärna kvitton på dina kostnader och utlägg när du skickar in skadeanmälan. Även foton eller en skiss från skadeplatsen kan vara bra att bifoga. Kommunen begär annars in nödvändiga handlingar och uppgifter från dig i samband med utredningen av skadan.

Handläggning och besked

När anmälan kommer in sammanställer kommunen skadeståndsanspråket och skickar den till kommunens försäkringsbolag. 

Därefter genomförs en skadeståndsrättslig utredning och bedömning av det inträffade. När utredningen är klar får du besked av kommunens försäkringsbolag om Sunne kommun är ersättningsskyldig eller inte för det inträffade.
Hanteringen av ärendet hos försäkringsbolaget beror på anmälans omfattning och inskickat bevismaterial. 

Dokument

Skadeanmälan, blankett för skadeståndsanspråk

Blanketten är ifyllnadsbar. Klicka på länken, spara blanketten, fyll i och skicka in den till angiven adress.

Länkar