Ett sårbart samhällle ställer allt högre krav på vår förmåga att hantera en kris. Flera händelser i Sverige i form av snöoväder, längre strömavbrott, översvämningar och bränder visar att hur viktigt det är med en hög beredskap.

Sunne kommun har hög beredskap mot samhällsstörningar och extraordinära händelser. I händelse av kris kommer du att få fortlöpande information här på www.sunne.se.

Se gärna filmen om krisberedskap från Eskilstuna kommun nedan. Den förklarar hur alla kommuner arbetar med krisberedskap

Enda skillnaden mellan Sunne och Eskilstuna kommun är att Sunne kommun inte har något VMA-system som signalerar utomhus.

När sätts kommunens krisledning in? 

Kommunens krisledning aktiveras i fall av extraordinär händelse. Med det menas en händelse som avviker från det normala och innebär en överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. 
Till mer information på sidan Extraordinär händelse

Krisledning

  • Krisledningsnämnden har det övergripande ansvaret och  utgör kommunens högsta ledning i samband med en akut krissituation 
  • Beredningsgruppen svarar för den övergripande operativa ledningen och är krisledningsnämndens verkställande resurs
  • En informationsscentral upprättas vid behov i anslutning till beredningsgruppen

Till mer information på sidan Krisledning

Krisledningsplan

I Sunne kommun finns en plan för hantering av kriser, katastrofer eller andra svåra påfrestningar på samhället i fred eller vid höjd beredskap. Planen ligger till grund för kommunens övergripande och samordnande ledning av arbetet med att skydda och rädda liv, miljö och egendom.

Övningar för ökad krisberedskap med berörd personal genomförs regelbundet.

Kontakt

Kim Nygren
Säkerhetssamordnare
E-post: kim.nygren@sunne.se
Tel: 0565-163 60, 070-24 01 482
Besök: Brandstationen, Villagatan 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 SUNNE

Gunilla Ingemyr
kommunstyrelse ordf, allmänna utskottet ordf, krisledningsnämnd ordf, kommunfullmäktige
E-post: gunilla.ingemyr@sunne.se
Tel: 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Tobias Eriksson
kommunstyrelse 2:e v ordf, allmänna utskottet v ordf, krisledningsnämnd v ordf, kommunfullmäktige
E-post: tobias.eriksson@sunne.se
Tel: 070-185 02 82
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kanslienheten, 686 80 Sunne