Ta del av Sunne kommuns förslag för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden, och lämna dina synpunkter senast 9 augusti 2019.

Sunne kommun har tagit fram ett förslag som avser landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden.

Inom ett LIS-område kan byggnation av bland annat bostäder och anläggningar för verksamheter tillåtas trots att strandskydd gäller. Det generella strandskyddet vid våra sjöar och vattendrag sträcker sig upp till 100 meter från strandlinjen. Därutöver kan länsstyrelsen utvidga strandskyddet upp till 300 meter.

Genom LIS finns särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna, du kan läsa mer om hur processen kring dispens/upphävande från standskydd går till i handlingen "Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) - granskningshandling). 

Möjligheten att skapa utveckling genom att underlätta för boende och näringsverksamhet i anslutning till vatten är en viktig del i att stärka serviceunderlag och livskraft på landsbygden. De flesta föreslagna LIS-områden omfattar privatägd mark. Förslaget ska ge möjlighet för markägaren att utveckla sin fastighet.

Vi vill gärna ha dina synpunkter! Du kan ta del av förslaget med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning här i högerspalten.

Skicka dina synpunkter senast 9 augusti 2019 till denna e-postadress 

eller med brev till

Sunne kommun
1. Samhällsbyggnad
686 80 Sunne

Kontakt

Petter Wikström
Fysisk planerare
E-post: petter.wikstrom@sunne.se
Tel: 0565-162 25
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne

Anders Olsson
Verksamhetschef samhällsbyggnad
E-post: anders.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 45, 070-545 87 70
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne