Sunne är en attraktiv boendeort i Värmland med goda möjligheter till strandnära boende med tätort och byar i olika storlekar. I kommunens planarbeten kan du läsa hur olika mark- och vattenområden regleras och vilka planområden vi arbetar med just nu.

Kommunens översiktsplanGenom den fysiska planeringen har kommunen stora möjligheter att styra över hur olika mark- och vattenområden får användas. Bebyggelseutvecklingen regleras av kommunens allmänna ställningstagande i form av olika program/policy, översiktsplan, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner.
Detaljplaner är till skillnad mot översiktsplaner juridiskt bindande t ex vad gäller byggrätter inom det planlagda området.

Idag regleras mark- och vattenanvändningen genom olika typer av planer. Följ länkarna nedan för mer information:

  • Översiktsplaner, visar hur kommunen vill utvecklas under de kommande tjugo åren med fokus på markanvändningen

  • Fördjupade översiktsplaner, finns för Sunne tätort

  • Detaljplaner upprättas för att styra användning av mark- och vattenområden, exempelvis för bostäder, industri och handel

Aktuella planarbeten
På sidan om aktuella planarbeten kan du se i vilket skede en pågående plan befinner sig i. På respektive sida, plansida hittar du också samlade planhandlingar som du kan ladda hem. 

Kommunens prioritering av planarbeten

Kommunfullmäktige beslutar vart annat år om ett planarbetsprogram. Planarbetsprogrammet syftar till att prioritera vilka planeringsinsatser kommunen ska göra under en tvåårsperiod. Planarbetsprogrammet hittar du under rubriken Dokument.