Tillgänglig miljö i skolan

Tillgänglighet innebär att skapa möjligheter för alla, oavsett funktionsförmåga, att kunna delta i samhället på jämlika villkor.

Alla barn, elever och personal på förskola och skola ska kunna delta på lika villkor. Lagen om enkelt avhjälpta hinder, HIN, innebär att förskolor och skolor ska anpassas för ökad tillgänglighet gällande framkomlighet, ljud- och ljusmiljö och kommunikationskanaler.

Tillgänglighet kan delas upp i tillgängliga lokaler, tillgänglig kommunikation och information och att ha ett bemötande som respekterar alla människors lika värde.