Elevinflytande

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. När elever får möjlighet att vara med att bestämma, byggs deras förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära.

Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Det stärker även relationen mellan lärare och elever och det leder till en större förståelse för de beslut som fattas.

Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet:

  • att ta ansvar
  • kommunicera
  • leda
  • lyssna på andra.

Ett barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad, det står i Barnkonventionen och i skollagen.