Anpassade gymnasieskolan

Anpassade gymnasieskolan är öppen för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada, och som därför inte har möjligheter att nå gymnasieskolans kunskapskrav.

Anpassade gymnasieskolan är en frivillig skolform. Här får eleven träna sina kunskaper inom ett yrke och samtidigt förbereda sig för en sysselsättning och vuxenlivet med boende och fritid.


För elever som inte klarar att följa kunskapskraven för de nationella programmen inom anpassad gymnasieskola finns anpassade gymnasieskolans individuella program där eleven läser mot ämnesområden.


Om man har en examen från anpassad gymnasieskola så har man inte behörighet att söka till högskola eller universitet. Eleven kan däremot fortsätta att läsa vidare vid Komvux som anpassad utbildning eller vid folkhögskola.

Vem kan söka till anpassade gymnasieskolans program?

För att antas till ett program inom anpassad gymnasieskola måste det fattas ett beslut om eleven tillhör anpassade gymnasieskolans målgrupp. Det görs av kommunens mottagningsansvarig för anpassad skola. Det gäller även de elever som tidigare gått i den anpassade grundskolan som ska få ett nytt beslut om mottagande till anpassade gymnasieskolans målgrupp.

Det är elevens hemkommun som beslutar om eleven tillhör målgruppen för den anpassade gymnasieskolan och beslutet föregås av en utredning som innefattar en pedagogisk, medicinsk, social och psykologisk bedömning.

Efter avslutad utbildning vid anpassade gymnasieskolans program får eleven ett anpassat gymnasieskolebevis som intygar vilket program och kurser som eleven läst och vilket anpassat gymnasieskolearbete som eleven genomfört.

Anpassade gymnasieskolans nationella program

Anpassade gymnasieskolan har 9 nationella yrkesförberedande sökbara program.
Läs mer om anpassade gymnasieskolans 9 nationella program på skolverket.se

Anpassade gymnasieskolans utbildning är 4-årig och har en egen timplan, egna kursplaner och betygskriterier. Detta för att kunna ge eleven extra tid för att nå kunskapskraven och den anpassas utifrån elevens förutsättningar.

Alla elever som studerar vid ett nationellt program, ska under sin utbildning vara ute på arbetsplatsförlagt lärande (APL) under minst 22 veckor. APL innebär att eleven ska praktisera på en arbetsplats utanför skolan för att kunna fördjupa sina kunskaper inom sitt programval.

Anpassade gymnasieskolans nationella program består av kurser som tillsammans blir 2500 poäng.

Anpassade gymnasieskolans individuella program

Har eleven läst ämnesområden i den anpassade grundskolan eller inte klarar att nå den anpassade gymnasieskolans kunskapskrav så finns det Individuella programmet. Det är anpassat för att ge eleven stöd att utforma sitt vardagsliv med sysselsättning och delta i samhällslivet.

För att kunna söka till anpassade gymnasieskolans individuella program görs en bedömning av mottagningsansvarig för anpassade gymnasieskolan i kommunen.

Om rektor för utbildningen och yrkesprogrammet bedömer att en elev har möjlighet att läsa efter anpassade gymnasieskolans kurser, kan eleven kombinera ämnesområden och kurser i anpassade gymnasieskolan.

Eleven får inte betyg i programmets ämnesområden utan lärare bedömer och utvärderar elevens kunskaper utifrån läroplanen och hur eleven fördjupar sina kunskaper inom respektive område. De individuella programmen innehåller 3 600 undervisningstimmar. 

Ämnesområden i det individuella programmet:

  • estetisk verksamhet
  • hem och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • natur och miljö
  • individ och samhälle
  • språk och kommunikation.

Efter avslutad anpassad gymnasieskola

När eleven går sitt fjärde och sista år inom anpassad gymnasieskola påbörjas en planering inför framtiden. Skolan tillsammans med eleven planerar för boende, sysselsättning eller vidare studier. Planeringen sker med stöd av andra enheter som Försäkringskassan eller LSS i elevens hemkommun.

Vilka program inom den anpassade gymnasieskolan finns i Sunne?

I Sunne kommun finns två nationella inom den anpassade gymnasieskolan:

Skog, mark och djur med inriktning mot skog

Eleven kan träna på olika arbetsområden som skötsel, service och produktion inom skog och trädgård.

Fordonsvård och godshantering

Eleven får arbeta med däckbyte, biltvätt, godshantering, lagerhållning samt fordons- och maskinreparationer. Programmet ger inte behörighet att utbilda sig till yrkeschaufför eller att erhålla lastbilsbehörigheter.