Gymnasiesärskolan är öppen för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning eller har en förvärvad hjärnskada och har därför inte möjlighet att nå gymnasieskolans kunskapskrav.

Elever som är mottagna i gymnasiesärskolans målgrupp kan söka till gymnasiesärskolans program som är en frivillig skolform och är öppen för elever vars skolplikt har upphört.

Mottagningsansvarig i Sunne kommun fattar beslut om eleven tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan. Beslutet ska föregås av en utredning som innehåller pedagogisk, social, medicinsk och psykologisk bedömning. Utbildningen måste påbörjas senast vårterminen det år som eleven fyller 20 år och skolplikten har upphört.

Den 4-åriga gymnasiesärutbildningen ska ge eleven en bra grund för sysselsättning efter examen och den ska även hjälpa eleven att träna på att bli självständig i sin vardag.
Efter avslutad gymnasiesärutbildning kan eleven ansöka om vidare studier vid Särskild utbildning för vuxna eller till en folkhögskola. Gymnasiesärskolan ger inte behörighet till att söka till högskola och universitet.

Läs mer om Särskild utbildning för vuxna på Skolverket.se

Nationellt program

Det finns 9 nationella yrkesprogram att söka och eleven kan läsa mer om varje program på Skolverkets hemsida. Efter avslutad utbildning får eleven en gymnasiesärexamen med 2500 poäng som redogör för elevens gymnasiesärarbete, vilka kurser och fördjupning i yrkesinriktning som eleven har genomfört.

Individuellt program

Utbildning vid ett individuellt program ska erbjudas elever som inte klarar kunskapskraven och undervisningen för ett nationellt program. Utbildningen är 4-årig och inte för kurser läser eleverna ämnesområden och får intyg istället för betyg.

För att kunna söka till ett individuellt program måste hemkommunen godkänna detta med ett intyg som mottagningsansvarig för särskolan beslutar om.

Inför val till gymnasiesärskolan

Under vårterminen i år 8 träffar elever i grundsärskolan mottagningsansvarig för särskolan och skolans SYV för ett vägledningssamtal kring val till gymnasiesärsärskolan. 

 

 

Kontakt

Madeleine Persson
Studie och yrkesvägledare
E-post: madeleine.persson@sunne.se
Tel: 070-301 46 22, 070-301 46 22
Besök: Fryxellska skolan, Brårudsvägen 2
Adress: 38. Fryxellska skolan, 686 80 Sunne

Karin Lundkvist
Studie- och yrkesvägledare, Lärare kärnämne
E-post: karin.lundkvist@sunne.se
Tel: 0565-168 06
Besök: Svetsarevägen 2
Adress: 37. SG/Broby, 686 80 Sunne

Särskolan är en egen skolform

 • Förskola
  I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet.
 • Förskoleklass
  För barn i förskoleklass finns ingen särskola utan barnet deltar i den ordinarie förskoleklassen
 • Obligatorisk särskola
  Individuell integrerad undervisning i grundskolan, eller undervisning i särskoleklass.
  Grundsärskola, årskurs 1–9
  Träningsskola, årskurs 1–9
 • Särskild utbildning för vuxna
  Grundläggande nivå
  Gymnasial nivå