Till elevhälsan kan du vända dig för råd, stöd och hjälp om barns och ungdomars vardag, hälsa och lärande. Elevhälsans personal består av kurator, skolsköterska, psykolog, läkare och specialpedagoger.

I högerspalten finns kontaktinformation till elevhälsans personal på din skola.

Detta gör vi på elevhälsan

Elevhälsan tar vid efter barnhälsovården när ditt barn börjar skolan.
Vårt mål är en skola där alla känner sig trygga och utvecklas. I en trygg miljö når eleverna lättare upp till utbildningens mål.

Elevhälsans personal arbetar förebyggande med målet att eliminera hinder för lärande, samspel, relationer och kommunikation och verkar för en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö i skolan.

Elevhälsan arbetar också med förebyggande hälsoarbete, rådgivning och stödsamtal. All personal har tystnadsplikt.

För barn med olika funktionsvariationer används elevhälsans resurser  för att underlätta och anpassa skolsituationen.

Detta gör skolsköterska och skolläkare

Under skoltiden följer skolsköterska och skolläkare barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsobesök, läkarundersökningar och vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Vid behov erbjuds även syn- och hörselkontroller samt uppföljande hälsokontroller mellan hälsobesöken.

Under mottagningstid är eleverna välkomna med frågor runt allt som rör hälsa och välbefinnande. Det som inte kan behandlas av oss för vi vidare till andra kompetenser. Mottagningstiderna på de olika skolorna varierar men vi kan nås alla dagar på telefon eller e-post. Vi har inga fasta telefontider så lämna därför gärna ett meddelande om ni inte får svar.

Tid till skolläkare bokas via skolsköterska.  

Detta gör kurator och samtalsterapeut

Skolkuratorerna arbetar hälsofrämjande och förebyggande från förskoleklass till gymnasiet. 

Kurator och samtalsterapeut arbetar på individnivå med psykosocialt arbete riktat till barn och familjer, på gruppnivå med elev- och personalgrupper, på organisationsnivå med förebyggande arbete, organisationsutveckling och samverkan med andra myndigheter.

  • Du kan alltid kontakta din skolkurator för att fråga om råd, se kontaktinformation i högerspalten. Vi bestämmer tillsammans hur vi ska gå vidare
  • Samtalsterapeuten kan hjälpa till under en längre tid när det finns behov av fördjupat stöd. Det kan till exempel bestå av samtal med elev och föräldrar och rekommendation av pedagogiska anpassningar i skolan
  • I vissa situationer kan andras hjälp också behövas. Kurator vet vem som kan ge rätt hjälp och kan efter överenskommelse förmedla en kontakt

Detta gör specialpedagogen

Specialpedagogen arbetar för att elever i behov av särskilt stöd ska få så goda förutsättningar som möjligt för delaktighet, utveckling och lärande. Det är elevens behov som ska styra det specialpedagogiska stödet. En pedagogisk kartläggning, som dels utreder elevens starka och svaga sidor och dels lärandemiljön, ska ligga till grund för insatser som möter elevens behov.

Kontakt

Elevhälsan i din skola

Elever och föräldrar kan på eget initiativ ta kontakt med skolhälsovården. I namnen finns länkar till kontaktinformation

Grundskolan F-6

Solbacka Rektorsområde

Östra skolan
Skolsköterska: Ann-Charlotte Larsson
Specialpedagog: Linda Larsson
Speciallärare: Ann-Sofi Grosch
Kurator: Jonas Ahlström

Lysvik
Skolsköterska: Ann-Charlotte Larsson
Specialpedagog: Linda Larsson
Speciallärare: Ann-Sofi Grosch
Kurator: Jonas Ahlström

Prästbol
Skolsköterska: Ann-Charlotte Larsson
Specialpedagog: Linda Larsson
Speciallärare: Ann-Sofi Grosch
Kurator: Jonas Ahlström

Sundsvik Rektorsområde

Skäggeberg
Skolsköterska:Åsa Kolm 
Specialpedagog: Carolina Haaster  
Kurator: Charlotta Andersson Norén

Svensby
Skolsköterska: Ann-Marie Jönsson
Specialpedagog: Marie Thorin
Kurator: Charlotta Andersson Norén

Gräsmark
Skolsköterska: Ann-Marie Jönsson
Specialpedagog: Marie Thorin
Kurator: Charlotta Andersson Norén

Klätten
Skolsköterska: Åsa Kolm 
Specialpedagog: Carolina Haaster 
Kurator: Charlotta Andersson Norén

Grundskolan 7-9

Fryxellska skolan
Skolsköterska: Helena Ohlsson
Specialpedagoger: Camilla Neidre, Therese Dahlgren-Klöpper
Kurator: Trine Stormoen

Gymnasiet

SG/Broby och SG/Södra Viken
Elevhälsa för gymnasiet hittar du här

Skolläkare, skolpsykolog, samtalsterapeut och talpedagog finns i den samlade elevhälsan.