Elevhälsa

Till elevhälsan kan du som elev eller vårdnadshavare vända dig för råd, stöd och hjälp om barns och ungdomars vardag, hälsa och lärande. Elevhälsans personal består av kurator, skolsköterska, psykolog, läkare och specialpedagoger.

Det här gör vi på elevhälsan

Elevhälsan tar vid efter barnhälsovården när ditt barn börjar skolan. Elevhälsans mål är en skola där alla känner sig trygga och utvecklas. I en trygg miljö når eleverna lättare upp till utbildningens mål.

Personalen arbetar förebyggande med målet att eliminera hinder för lärande, samspel, relationer och kommunikation och verkar för en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö i skolan. Elevhälsan arbetar också med förebyggande hälsoarbete, rådgivning och stödsamtal. All personal har tystnadsplikt.

För barn med olika funktionsvariationer hjälper elevhälsan till för att underlätta och anpassa skolsituationen.

Förebyggande arbete, ANDTS

ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Det förebyggande arbetet sker på nationell, regional och lokal nivå. I Sunne kommun är det individ- och familjeomsorgen som ansvarar för ANDT, som en del i folkhälsoarbetet.

Läs mer om vårt förebyggande arbete.

Specialkost

Om du behöver specialkost ska du ansöka om detta hos din skolsköterska.