Grund-och gymnasiesärskolan är en skolform som är till för elever som bedöms inte ha förmåga att uppnå grund-eller gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller har en betydande hjärnskada.

Särskolan

Det är vårdnadshavarna som efter information om särskolan ansöker om skolgång i grund-eller gymnasiesärskolan för sitt barn. Skolgång i grundsärskolan kan avslutas på vårdnadshavarens eller myndig elevs begäran.

Innan en elev blir mottagen i grund -och gymnasiesärskolan måste hemkommunen och skolan göra en utredning med psykologisk-, pedagogisk-, medicinsk -och social bedömning som ska fastställa om eleven tillhör särskolans målgrupp.

Om utredningen visar att eleven har rätt till särskola kan elevens vårdnadshavare välja om eleven ska mottas i särskolan. Hemkommunen kan om det finns synnerliga skäl motta en elev i särskolan utan att elevens vårdnadshavare ger sitt medgivande.

Grundsärskolan och träningsskolan

Inom grundsärskolan finns inriktning träningsskola, som är en särskild inriktning för elever som har svårt att ta till sig vissa ämnen och istället för ämnen läser eleverna ämnesområden.

Så här görs en utredning om mottagande i särskola

Utredningen påbörjas när man uppmärksammar att eleven inte når kunskapsmålen i grund- och gymnasieskola.

 • Vårdnadshavare ansöker om utredning/mottagande i grund/gymnasiesärskola.
 • Mottagningsansvarig redogör för motivering till beslut om mottagande i grund-/gymnasiesärskola.
 • Vårdnadshavare ger ditt medgivande till mottagande i grund-/gymnasiesärskola.
 • Mottagningsansvarig fattar beslut om mottagande i särskola.
 • Beslutet kan överklagas av vårdnadshavare
 • Om det finns synnerliga skäl för elevens bästa, kan elev mottas i särskola utan vårdnadshavares medgivande.
 • Beslut om mottagande i särskola är delegerat till mottagningsansvarig för särskolan och beslut om grundsärskola eller inriktning träningsskola.
 • Rektor beslutar eleven ska läsa enligt grundsärskolans läroplan eller en kombination av grundsärskolans två läroplaner och grundskolans läroplan.
 • Elevens inskrivning i särskola följs upp kontinuerligt för att säkerställa att eleven har rätt till särskola.

Kontakt

Annika Sandström
Kvalitetssamordnare
E-post: annika.sandstrom@sunne.se
Tel: 0565-156 49
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Lärande och utbildning, 686 80 Sunne, 686 80 Sunne

Särskolan är en egen skolform

 • Förskola
  I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet.
 • Förskoleklass
  För barn i förskoleklass finns ingen särskola utan barnet deltar i den ordinarie förskoleklassen
 • Obligatorisk särskola
  Individuell integrerad undervisning i grundskolan, eller undervisning i särskoleklass.
  Grundsärskola, årskurs 1–9
  Träningsskola, årskurs 1–9
 • Gymnasiesärskola
  Gymnasiesärskolan är egen skolform och har en egen läroplan. Utbildningen är sökbar för elever som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp. 
 • Särskild utbildning för vuxna
  Grundläggande nivå
  Gymnasial nivå