På de här sidorna har vi sammanfattat och länkat viktig information om särskolan för att du som förälder ska kunna ta del av särskolans olika styrdokument och vilka vägar som finns för studier och arbete.

Särskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och som inte bedöms nå grund- och gymnasieskolans kunskapskrav möjlighet att ta del på lika villkor i samhället. Särskolan erbjuds även elever som har fått en betydande och bestående hjärnskada och som bedöms inte kunna nå kunskapskraven för respektive skolform.

Särskolan är en egen skolform

Särskolan är en egen skolform och har andra kunskapskrav än grundskolan och gymnasiet. Undervisningen styrs av skollagen, skolförordningen, läroplan och timplan.
Utbildningen utformas enligt grund-och gymnasiesärskolans läroplaner och är individuellt anpassad för att varje elev ska kunna växa i sina kunskaper. Eleverna som går i särskolan får ett ökat stöd i form av mindre undervisningsgrupper och längre tid till att befästa sina kunskaper och att utvecklas.

Grundsärskola

För elever i årskurserna 1 till 9 finns den obligatoriska skolformen grundsärskola och ska ligga till grund för fortsatt utbildning.
För elever som inte klarar grundsärskolans ämnen erbjuds grundsärskolan med inriktning träningsskola där läroplanen bygger på ämnesområden.
För att kunna gå i grundsärskola måste hemkommunen fatta ett beslut om mottagande i särskola. 

Läs mer om Mottagande i grundsärskola här

Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform

Efter avslutad grundsärskola kan ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)kan välja program i gymnasiesärskolan. Innan eleven söker till en gymnasiesärutbildning måste hemkommunen fatta beslut om mottagande i gymnasiesärskolans målgruppstillhörighet.

Läs mer om gymnasiesärskola här

Efter avslutad gymnasiesärskola 

Gymnasiesärskolan ska ge möjlighet till vidare studier eller arbetsliv där eleven kan utvecklas i sin egen takt. Ibland sker det med stöd av andra enheter som Försäkringskassan eller LSS.
Det är viktigt att få prova på olika aktiviteter i samhället som man kan ägna sig åt på sin fritid som hobby eller föreningsliv.

Särskild utbildning för vuxna

Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) eller förvärvad hjärnskada har rätt att delta i särskild utbildning för vuxna från och med andra kalenderhalvåret det år hen fyller 20 år.

Läs mer om Särskild utbildning för vuxna här

Vem får gå i särskolan?

Innan en elev får börja i grund -och gymnasiesärskolan måste hemkommunen och skolan göra en utredning som innehåller fyra bedömningar som ska fastställa att eleven tillhör särskolan målgrupp. Eleven måste ha en fastställd diagnos intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. Det gäller även elever som har en betydande och bestående hjärnskada och som inte bedöms klara grund-och gymnasieskolans kunskapskrav.

Om utredningen visar att eleven har rätt till särskola kan elevens vårdnadshavare välja om eleven ska mottas i särskolan. Hemkommunen kan om det finns synnerliga skäl motta eleven i särskola utan vårdnadshavares samtycke.

Läs mer om Mottagande i grund-och gymnasiesärskola på skolverket.se

Läs mer om Mottagande i särskolan här

 

Kontakt

Annika Sandström
Kvalitetssamordnare
E-post: annika.sandstrom@sunne.se
Tel: 0565-156 49
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Lärande och utbildning, 686 80 Sunne, 686 80 Sunne

Dokument

Skolverkets folder: Grundsärskolan är till för ditt barn 

Vissa publikationer finns i lättlästa versioner samt olika språk.

Särskolan är en egen skolform

 • Förskola
  I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet.
 • Förskoleklass
  För barn i förskoleklass finns ingen särskola utan barnet deltar i den ordinarie förskoleklassen
 • Obligatorisk särskola
  Individuell integrerad undervisning i grundskolan, eller undervisning i särskoleklass.
  Grundsärskola, årskurs 1–9
  Träningsskola, årskurs 1–9
 • Gymnasiesärskola
  Gymnasiesärskolan är egen skolform och har en egen läroplan. Utbildningen är sökbar för elever som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp. 
 • Särskild utbildning för vuxna
  Grundläggande nivå
  Gymnasial nivå