Stöd för fristående skolor

En fristående skola kan söka tilläggsbelopp om ett barn eller en elev behöver extra ordinärt stöd för att kunna ta del av skolans verksamhet eller fullgöra sin skolgång. Tilläggsbelopp kan även sökas för modersmålsundervisning.

För barn och elever med omfattande fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, kan extraordinära åtgärder behövas för att de ska kunna ta del av skolans verksamhet och fullgöra sin skolgång. För de här barnen och eleverna kan den fristående skolan eller förskolan söka ersättning för stöd, som är kopplat direkt till barnets eller elevens särskilda behov och förutsättningar. Tilläggsbelopp kan även sökas för modersmålsundervisning.

Söka tilläggsbelopp

Ersättning kan sökas av fristående verksamheter, som har barn eller elev med behov av extraordinära stödåtgärder. Det kan vara förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola.

För att behovet ska anses vara extraordinärt krävs att stödbehovet och stödåtgärderna är frekventa eller kontinuerliga. Skolan kan inte räkna med att ersättningen för extraordinärt särskilt stöd ska täcka hela stödinsatsen.

För tidsbegränsat behov av stöd, till exempel vid benbrott, beviljas inte ersättning. Riktlinjer samt ansökningsblankett finner du nedan.