Specialpedagogik

Det kan finnas många olika orsaker till att barn och ungdomar behöver särskilt stöd. Alla barn och ungdomar har rätt till det stöd de behöver.

Specialpedagogisk verksamhet har en främjande, förebyggande och stödjande roll. I utbildningssammanhang handlar det om kunskap och ett förhållningssätt som utgår från alla människors lika värde och allas rätt och möjlighet att ingå i en gemenskap där de kan känna full delaktighet. 

Många barn och ungdomar råkar på svårigheter under sin skoltid. Det kan till exempel handla om sjukdom, funktionsnedsättning eller annat som gör att det blir svårt att ta del av undervisningen eller verksamheten. Vissa barn och ungdomar kan behöva särskilt stöd under en kort tid, andra under en längre tid.

Bestämmelser om särskilt stöd finns från förskolan upp till gymnasiet. Särskilt stöd ser lite olika ut beroende på ålder. I förskolan ska barn som av fysiska, psykiska eller andra orsaker behöver särskilt stöd få det.

I grundskolan behöver frågan om särskilt stöd alltid utredas. Ibland kan en utredning göras snabbt och enkelt. I andra fall krävs det mer tid och kan då bli mer omfattande. När man har utrett klart kan ett åtgärdsprogram skapas.

Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar för att elever i behov av särskilt stöd ska få så goda förutsättningar som möjligt för delaktighet, utveckling och lärande. Det är elevens behov som ska styra det specialpedagogiska stödet. En pedagogisk kartläggning, som dels utreder elevens starka och svaga sidor och dels lärandemiljön, ska ligga till grund för insatser som möter elevens behov.