Vilket stöd finns det?

Om ditt barn behöver anpassningar ska skolans personal utarbeta ett program med åtgärder i samråd med dig och barnet. Särskilt stöd till eleven kan se ut på många olika sätt beroende på vad eleven har behov av.

Det kan handla om en dator och assistenthjälp för barn med fysiska funktionsvariationer som nedsatt syn, hörsel eller rörelseförmåga. Det kan vara specialpedagogiskt stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter. Eller extrastädning för barn med allergier.

Ibland kan schemat utformas för att passa barn med vissa behov. Barn med invandrarbakgrund kan få studiehandledning på modersmålet. Svenska som andraspråk är ett eget ämne i skolan för den som behöver det.

Oftast får eleven vara i sin vanliga undervisningsgrupp. Om det finns särskilda skäl, får eleven särskilt stöd enskilt eller i en annan undervisningsgrupp än den som eleven normalt hör till.