Likabehandling

Inom varje skolform och skola finns en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen ska främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Den ska också beskriva hur man arbetar förebyggande.

Alla verksamheter ska arbeta förebyggande

Kommunens huvudman måste se till att varje verksamhet arbetar målinriktat mot kränkande behandling och diskriminering av barn och elever. Det innebär att varje förskola, skola, fritidshem och annan skolverksamhet ska genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling och diskriminering. De ska också upprätta en årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Planen är en dokumentation som ska innehålla en översikt över de insatser och åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling och diskriminering. Planen berättar om hur din skola arbetar för att se till att alla behandlas lika. Det gäller alla oavsett kön, könsöverskridande identitet, uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Planen ska även innehålla en redogörelse för vilka av dessa insatser eller åtgärder som ska påbörjas eller genomföras under det kommande året. Men också redovisa hur förra årets planerade åtgärder har genomförts.

Syftet är att ständigt utveckla arbetet för en tryggare skolmiljö. I detta arbete är det viktigt att personal, elever, elevhälsa och skolledning tillsammans är delaktiga i arbetet.

De olika planerna finner du under respektive skola.