Mobbning, trygghet, säkerhet

Alla barn och elever har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och att bemötas med respekt när de är i skolan. Därför är det viktigt att skolan arbetar främjande och förebyggande mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Att alla elever känner sig trygga i skolan och att arbetsmiljön är trivsam är viktigt för att de ska kunna lära och göra bra ifrån sig.

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever kan få en skolmiljö som präglas av både trygghet och studiero. En förutsättning för detta är att elever, lärare och annan personal känner ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan och har respekt för varandra. Samverkan med vårdnadshavare är också en viktig del i arbetet med skolans arbetsmiljö.

Eleverna i Sunne kommun deltar i utformningen av de regler som ska gälla i varje skolverksamhet och som ibland kallas ordningsregler och ibland förväntansavtal. Dessa regler ska samverka med skolans förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling och ligger ofta med som en bilaga i deras Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta rektorn på din skola.