Nationella minoriteter

Sverige har fem nationella minoriteter och minoritetsspråk. Dessa minoriteter är judar, romer, samer, Sverigefinnar och tornedalingar. Deras minoritetsspråk heter jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Att tillhöra en nationell minoritet betyder vissa rättigheter enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. I Sunne kommun görs en inventering av modersmål och särskilt nationella minoritetsspråk i skolan där undervisning ordnas.

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Kommuner ska enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) skydda och främja nationella minoriteters språk och kulturer genom ett grundskydd.

Grundskyddet innebär bland annat att

  • Det allmänna har ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.
  • Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas.
  • Kommuner och andra myndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem.
  • Kommuner och andra myndigheter ska när det behövs informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter.

Skydd av nationella minoriteter

Europarådets minoritetskonventioner skyddar nationella minoriteter. Begreppet nationell minoritet syftar på grupper med långvarig anknytning till en stat.

Regeringen har tillämpat EU:s principer och beslutat att judar, romer, samer, Sverigefinnar och tornedalingar uppfyller kriterierna för nationella minoriteter.

  • De har långvariga band med Sverige, deras minoritetskultur har funnits i Sverige före sekelskiftet 1900.
  • De har religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell tillhörighet.
  • De har självidentifikation, såväl gruppen som den enskilde strävar att behålla sin identitet.
  • De har en uttalad samhörighet och sammanhållning.