Jämställdhet

Jämställdhet är en fråga om rättvisa och demokrati, där du oavsett kön eller könsidentitet ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Som kommun påverkar vi människor i många led, och ett väl integrerat arbetssätt för jämställdhet är en viktig del för att fortsätta utveckla och förbättra.

Lokalt arbete

I våra vardagliga möten har vi alla möjligheten att påverka och skapa en förändring, genom att utmana tankesätt om könsmässiga stereotyper och belysa orättvisor. Som kommun har vi möjlighet att påverka genom att ha jämställdheten som en grund i allt vårt arbete, såväl i våra verksamheter som i de beslut som tas. Med målsättningen att Sunne kommun ska ge god service till våra invånare, oavsett ålder, social och ekonomisk livssituation, bakgrund eller kön.

För att nå våra mål om ett ännu bättre Sunne har en kommunstrategi tagits fram.

Regionalt arbete

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i uppdrag att stödja jämställdhetsintegrering i kommuner och regioner, där SKR tillsammans med medlemmarna utvecklar metoder och verktyg för att integrera jämställdhet i styrning, ledning och uppföljning. En jämställd regional tillväxtpolitik betyder att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser.