En dödsboanmälan kan ersätta en bouppteckning när den avlidne inte har fast egendom/tomträtt eller tillgångar som bara räcker till kostnader i samband med begravningen.

När en anhörig har avlidit är det en del att tänka på.

Ta alltid kontakt med banken för att spärra alla bankkonton och avsluta alla autogiro eftersom det inte sker per automatik när man spärrar konton.

Dessutom ska du inte betala räkningar innan en bouppteckning eller dödsboanmälan är gjord. Detta för att de tillgångar som finns i dödsboet i första hand ska gå till begravningskostnader.

Beställa begravning

Innan du väljer begravningen finns det några praktiska punkter kring ekonomin som du måste ta hänsyn till. Det är viktig att du först tar reda på vilka tillgångar som finns i dödsboet innan du beställer begravningen. Då undvikar du eventuella merkostnader för dig som dödsbodelägare.

Bouppteckning eller dödsboanmälan

När en person avlider ska alltid en bouppteckning eller en dödsboanmälan göras. När den avlidnes tillgångar endast räcker till begravningskostnader och det saknas fast egendom/tomträtt kan en bouppteckning ersättas av en dödsboanmälan.

I det fallet ska du som dödsbodelägare kontakta socialtjänsten i den kommun den avlidne var folkbokförd.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Om dödsboets tillgångar inte räcker till begravningskostnader kan kommunen under vissa förutsättningar bevilja ekonomiskt bistånd till rimliga kostnader för en värdig begravning.

Högsta godtagbara kostnad för begravning och gravsten är 50 % av prisbasbeloppet vilket motsvarar 23 800 kronor för 2021. Dödsboets tillgångar räknas ifrån denna högsta godtagbara kostnad och mellanskillnaden är det som kan beviljas i ekonomiskt bistånd. Biståndet beviljas inte för framtida kostnader på grund av att den avlidne lämnat Svenska Kyrkan.

Ansökan lämnas av dödsbodelägarna/företrädare för dödsboets räkning. Om dödsboet får inkomster efter att ekonomiskt bistånd betalats ut, är dödsboet återbäringsskyldig till kommunen.

För att handlägga dödsboärandet behöver vi ha ifylld

 • Anmälan om dödsboet

 • Försäkran 1, den avlidnes tillgångar och begravningskostnader

 • Försäkran 2, efterlevande maka/make/registrerad partners tillgångar och skulder

 • Värdering av lös egendom

Som underlag behöver vi också

 • Dödsfallsintyg inklusive släktutredning (beställs på Skatteverket)
 • Kapital- och räntebesked per dödsdagen
 • Senaste självdeklaration (med specifikation)
 • Kontoutdrag av den avlidnes samtliga konton, en månad före och efter dödsdagen
 • Försäkringar
 • Andra inkomster (exempelvis pension, slutlön och semesterersättning)
 • Bouppteckning efter den först avlidne maken/makan
 • Offert eller räkning på begravningskostnad och gravsten/inskription

Du är välkommen att kontakta kommunens dödsbohandläggare för ytterligare information. Se under rubriken Kontakt

Kontakt

Elaine Meinrad
Familjerättssekreterare
E-post: elaine.meinrad@sunne.se
Tel: 0565-162 59
Besök: Älvgatan 38
Adress: 29. IFO, 686 80 Sunne