Om ditt barn behöver anpassningar ska skolans personal utarbeta ett program med åtgärder i samråd med dig och barnet.

Förskolan, fritidshemmet och skolan ska stimulera utveckling och lärande och har ansvar för att verksamheten fungerar för alla barn. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling ska få de anpassningar som deras speciella behov kräver.

Hjälp att nå målen för årskurs tre, sex och nio

Det kan finnas många olika orsaker till varför ditt barn behöver lite extra hjälp under en tid. Det kan bero på att man varit sjuk eller frånvarande från skolan. Det kan också vara ett ämne som man har problem med och har därför svårt att uppnå de mål som finns formulerade för vad barn ska ha tillägnat sig i tredje, sjätte och nionde klass.

Barn kan ha olika slags funktionsvariationer, synliga och osynliga

Stödet kan vara utformat på många olika sätt. Det kan handla om en dator och assistenthjälp för barn med fysiska funktionsvariationer som nedsatt syn, hörsel eller rörelseförmåga. Det kan vara specialpedagogiskt stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter. Eller extrastädning för barn med allergier. Ibland kan schemat utformas för att passa barn med vissa behov. Barn med invandrarbakgrund kan få studiehandledning på modersmålet. Svenska som andraspråk är ett eget ämne i skolan för den som behöver det.

Åtgärdsprogram

Rektor ansvarar för att genomföra en utredning om det finns signaler om att eleven kan vara i behov av särskilda stödåtgärder. Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd för att kunna nå målen ska ett sådant stöd ges. Utredningen kan ta tid och när så krävs ska stödinsatser sättas in under tiden som utredningen pågår.

Stödet ska skräddarsys för varje enskilt barn och formuleras i en plan som beskriver vad insatserna ska leda till. I skolan kallas en sådan plan för åtgärdsprogram. Föräldrar och barn bör delta i utformningen av åtgärdsprogrammet. Hur och när åtgärderna ska följas upp och effekterna utvärderas, ska också skrivas in i åtgärdsprogrammet.