I kommunarkivet finns allmänna handlingar som upprättats hos eller kommit in till kommunen.

I kommunarkivet finns till exempel

 • Protokoll som är anteckningar från exempelvis kommunstyrelsens möten och innehåller beslut och hänvisningar till akter eller bilagor
 • Diarium som är ett register över de handlingar som har kommit in till eller upprättats och/eller skickats ut från kommunen
 • Ritningar över kommunens fastigheter
 • Bygglovsakter med ansökningar och fastighetsritningar
 • Personakter inom socialtjänsten
 • Patientjournaler –med dokumentation rörande patientens vård
 • Klasslistor och betyg – förteckningar över elever i respektive klass/grupp och betyg
 • Förteckningar över föreningar som fått bidrag
 • Kommunens räkenskaper i form av bokslut och verksamhetsberättelser
 • Personalakter med uppgifter om anställd personal
 • Handlingar rörande arrangemang – program, foton, rapporter, deltagarförteckningar
 • Egna publikationer i form av trycksaker och affischer