Arkiv, kommunens historia

I kommunarkivet finns allmänna handlingar som upprättats hos eller kommit in till kommunen.

Innehåll i kommunarkivet

I kommunarkivet finns till exempel

 • Protokoll som är anteckningar från exempelvis kommunstyrelsens möten och innehåller beslut och hänvisningar till akter eller bilagor
 • Diarium som är ett register över de handlingar som har kommit in till eller upprättats och/eller skickats ut från kommunen
 • Ritningar över kommunens fastigheter
 • Bygglovsakter med ansökningar och fastighetsritningar
 • Personakter inom socialtjänsten
 • Patientjournaler –med dokumentation rörande patientens vård
 • Klasslistor och betyg – förteckningar över elever i respektive klass/grupp och betyg
 • Förteckningar över föreningar som fått bidrag
 • Kommunens räkenskaper i form av bokslut och verksamhetsberättelser
 • Personalakter med uppgifter om anställd personal
 • Handlingar rörande arrangemang – program, foton, rapporter, deltagarförteckningar
 • Egna publikationer som trycksaker och affischer.

Sökvägar

Arkivförteckningar

Sunne kommuns arkiv är sökbart. Du kan använda arkivförteckningar, en slags innehållsförteckning över vad som finns, för att söka i arkivet.

Arkivförteckningarna redovisar vilka serier som finns till exempel protokoll, betyg, lönelistor och hur många volymer de innehåller. En volym kan vara en inbunden bok eller en kartong.

Arkivförteckningarna finns i pappersform på kommunarkivet. Med hjälp av NAD (Nationella arkivdatabasen) kan du söka i arkivförteckningar för perioden 1862-1970.

Söka i diariet

Det finns även andra sökhjälpmedel. Handlingar som registrerats och utgör underlag till beslut är sökbara med hjälp av diariet.

Diariet är en av de viktigaste sökingångarna till arkivet. Genom diarierna kan du direkt hitta de enskilda dokument som du är intresserad av.

Kontakta Sunne kommuns registrator om du vill söka i diariet. Kontaktuppgifter hittar du längre ned på den här sidan.