Ersättningskrav vid skada på skolans egendom

Ibland händer det att elever vållar skada på skolans egendom. Det är viktigt att eleven själv tar ansvar för händelsen.

Elever i Sunne kommun ska få de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling. Skola, elever och vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för att skapa dessa förutsättningar. En viktig del är skolornas arbete med trygghet och studiero i skolmiljön och skolans möjlighet att visa på och lära eleverna olika förhållningssätt utifrån grundläggande demokratiska värderingar och andra samhälleliga aspekter.

Ibland händer det att elever vållar skador på skolans egendom. Det är viktigt att eleven själv tar ansvar för händelsen. Om händelsen har inträffat avsiktligt eller av oaktsamhet så ska eleven ersätta skadan, helt eller till viss del. Eleven ansvarar för sitt agerande och de förordningar som gäller i samhället.

Ersättningsskyldighet

I det enskilda fallet görs en skälighetsbedömning med hänsyn till barnets ålder och utveckling, vilken handling det är fråga om, ekonomiska förhållanden eller övriga omständigheter.

Avsiktlig skada

Vid en avsiktlig skada, också kallat uppsåt, kan eleven bli ersättningsskyldig för skadan i sin helhet. Det innebär att eleven ersätter kostnaden för material och reparationsarbete eller annat som motsvarar kostnaden för återställande. Hänsyn ska alltid tas till händelsens karaktär, elevens ålder eller andra särskilda skäl.

Oaktsamhet

Vid skada uppkommen på grund av oaktsamhet kan eleven bli ersättningsskyldig för en del av skadan. Hänsyn ska alltid tas till händelsens karaktär, elevens ålder eller andra särskilda skäl.

I rutinen för ersättningskrav vid skada på skolans egendom står det mer utförligt hur kommunen hanterar det enskilda fallet när skada på egendom skett.