Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om du på grund av rörelsehinder är i behov av att kunna parkera på de parkeringsplatser som är reserverade för personer med rörelsehinder behöver du ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Ett parkeringstillstånd är personligt och gäller inte bara i den egna kommunen utan i hela landet och i alla EU-länder. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade görs i den kommun du är folkbokförd i.

Du som har ett rörelsehinder som gör att du har betydande svårigheter med att gå kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som kör själva eller, om särskilda skäl föreligger, till passagerare. Det är personligt och får bara användas av innehavaren.

Så här ansöker du

Så här ansöker du om parkeringstillstånd

Fyll i ansökningsblanketten ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Skicka ansökan till:
Sunne kommun
45. Trafik och park
686 35 Sunne

Krav på handlingar vid ansökan

Du måste lämna in både ansökan, bilaga med foto och underskrift samt läkarintyg för att vi ska kunna göra en bedömning.

Ifylld ansökningsblankett
En ansökan med information om dig, dina kontaktuppgifter och en egen beskrivning av dina besvär som gör att du är i behov av ett parkeringstillstånd. Ansökningsblankett finns nederst på sidan. 

Bilaga med foto samt underskrift
En bilaga med ditt foto (av den typ som används till körkort) och din namnunderskrift ska lämnas in tillsammans med din ansökan.

Läkarintyg
Ansökan måste styrkas med läkarintyg och undertecknas med sökandes namnteckning. Du ansöker alltid om parkeringstillstånd i den kommun du är folkbokförd.

Handläggningstid

När ansökan inkommit granskas den. Handläggningstiden är cirka tre veckor om ansökan är komplett.

Kostnad

Tillståndet kostar ingenting. 

Överklagan

Alla beslut kan överklagas. Första instans är länsstyrelsen och slutlig instans är Trafikverket. Information om hur man överklagar skickas med ett eventuellt avslag.

Lagar och föreskrifter

Kommunen kan bevilja parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt Trafikförordningen (1998:1276).