Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnader där halten av något ämne är så hög att den kan orsaka en risk för människors hälsa eller för miljön.

KemikalietunnorEn del verksamheter medför att till exempel marken kan förorenas av skadliga ämnen. I vissa fall kan det vara så att man långt efter att en verksamhet har upphört märker att marken är förorenad. Huvudprincipen är att den som bedriver eller har bedrivit verksamheten som har bidragit till föroreningen har ett ansvar att sanera marken.

Tillsynsansvaret för ett förorenat område vid en nedlagd verksamhet kan vara Länsstyrelsens eller kommunens. Länsstyrelsen har i uppdrag att kartlägga förorenade områden i länet.
Läs mer om förorenad mark och tillsyn på länsstyrelsens i Värmlands läns hemsida. Du hittar en länk dit i högerspalten.

Miljöteknisk markundersökning i centrala Sunne

En miljöteknisk markundersökning utfördes under hösten och vintern 2012-2013 i kvarteret Salla.

Grontmij AB har, på uppdrag av Sunne kommun, genomfört en miljöteknisk markundersökning vid före detta Sunne Kemiska Tvätt i kvarteret Salla.

Klorerade föroreningar och oljeföroreningar har påträffats i mark och i grundvatten i höga halter. Föroreningarna finns inom ett begränsat område och spridning sker. I dagsläget bedöms föroreningarna inte utgöra någon risk för de som bor eller vistas i området. På sikt kan inte uteslutas att spridning sker så att boende kan påverkas. Grontmijs bedömning är att den mest förorenade jorden bör grävas upp och skickas på behandling till godkänd anläggning.

Uppföljande grundvattenundersökningar har gjorts hösten 2013, 2014 och 2015.

Rapporterna finns att läsa under rubriken Dokument.

SPIMFAB

Oljebolagen i Sverige har bildat ett särskilt bolag, SPIMFAB, som har åtagit sig att undersöka och vid behov sanera alla bensinstationer som har lagts ned mellan åren 1969 och 1994. Sunne kommun har anmält 31 nedlagda stationer till SPIMFAB för undersökning. Samtliga 31 är nu undersökta och i de fall man funnit markföroreningar, sanerade.
För mer information, besök SPIMFABs hemsida. Länk finns i högerspalten.

Kontakta miljöenheten

Innan ett arbete påbörjas inom ett förorenat område, ska miljöenheten kontaktas.

Om det upptäcks att en fastighet är förorenad ska fastighetsägaren eller den som använder fastigheten genast underrätta miljöenheten. Att inte inkomma med en sådan upplysning är straffbart enligt 29 kap. miljöbalken.