Nå våra klimatmål om hållbar utveckling tillsammans

Sveriges kommuner och regioner har en viktig roll i vår klimatomställning, det är på lokal nivå som vi kan nå ut till våra invånare och göra stor skillnad för att minska vår klimatpåverkan. I Sunne arbetar vi efter vår miljöstrategi för att nå våra mål om hållbar utveckling tillsammans.

Nationella och globala mål

l Sverige har regeringen fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Miljömålen ger struktur för arbetet och är en utgångspunkt i genomförandet av de globala målen i Agenda 2030 som beslutades av FN under år 2015.

Agenda 2030

Agenda 2030 är en plan för att göra världen mer hållbar. Den innehåller 17 globala mål, med ett flertal mål under vardera. Alla ryms inom de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle är ett samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. Det är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet är en integrerad del av hållbarhet. Det innebär att använda, vårda och underhålla resurser (mänskliga och materiella) för att skapa långsiktigt hållbara värden. Det gör vi genom bättre nyttjande, återanvändning och återvinning av såväl förnyelsebara resurser som icke förnyelsebara resurser.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om att vårda naturresurser långsiktigt, så att de kan fortsätta försörja mänskligheten och de kommande generationerna med det som behövs.

Miljööverenskommelse – för ett hållbart Värmland, 2018–2020

Miljööverenskommelsen var ett frivilligt ställningstagande där Sunne kommun beskrev vilka åtgärder inom miljömål och klimatanpassning som ska genomföras i vår kommun. Där Sunne kommun genom överenskommelsen åtog sig att till år 2020 genomföra en rad åtgärder, samt att varje år bidra med underlag till Länsstyrelsen Värmlands uppföljning av åtgärderna.

Våra åtgärder:

 • Fokusområde: Minskad klimatpåverkan
  Säkerställa tillräckliga resurser för genomförande av gång-och cykelplanen.
  Samordnad varudistribution - ändrade beställningsrutiner för att få en samlad intern varubeställning.

 

 • Fokusområde: Hållbart brukande av skog- och odlingslandskap
  Återvunnen växtnäring från slam - fortsatt anslutning till Svenskt Vatten - revaq.

 

 • Fokusområde: Hållbar vattenförvaltning
  Minska fosforutsläpp till vatten.
  Medverka i recipientnätverk.
  Bygga ut VA i enligt med VA-utbyggnadsplanen.

 

 • Fokusområde: Hälsa och livsstil
  Matavfall samlas in från kommunens abonnenter.
Värmlandsstrategin

Värmlandsstrategin är till för alla som lever och verkar i länet. Det är verktyget för att skapa det Värmland vi vill ha. Strategiarbetet har landat i visionen: Ett hållbart Värmland som förändrar världen.

Värmlandsstrategin pekar bland annat ut områden som är särskilt viktiga för länets utveckling. Den berättar hur vi ska agera för att åstadkomma förändring och vilka viktiga perspektiv som ska genomsyra utvecklingsarbetet.
Över tusen värmlänningar bidrog med synpunkter, idéer och uppslag. Kommuner, länsstyrelsen och idéburen sektor deltog också.

Olikheter är en tillgång

Värmland år 2040 ska vara en sammanhållen och hållbar region där olikheter ses som en tillgång och där arbetet för jämställdhet och jämlikhet inte bara bidrar till fler innovationer, stärkt sysselsättning och en ökad välfärd. Det ska dessutom göra länet till en föregångare för andra.

Strategin ska ligga till grund för beslut och styr bland annat satsningar och tilldelning av projektmedel på regional nivå. Vid förhandlingar med regeringen, statliga myndigheter och EU fungerar den som ett underlag för hur medel ska fördelas.

Läs mer om Värmlandsstrategin.