Länsstyrelsen arbetar på regeringens uppdrag med de nationella målen för jämställdhet i länet. Det regionala tillväxtarbetet ska därför bidra till jämställdhetspolitikens delmål om jämn fördelning av makt och inflytande och målet om ekonomisk jämställdhet

KontorsplatsFör en jämställd regional tillväxtpolitik betyder det att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser. För att synliggöra jämställdhetsperspektivet i den regionala tillväxten, är det viktigt att redovisa hur förhållandena inom olika samhällsområden ser ut för kvinnor och män i Värmland.

Under rubriken På tal om kvinnor och män hittar du dokumentet som redovisar jämnställdhetsstatisk för Värmland 2012.

Den regionala jämställdhetsstatistiken är en grund för arbetet med jämställdhetsintegrering av det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Målet är att jämställdhet ska bli en naturlig del i alla beslut, program och strategier som fattas, utarbetas och genomförs i tillväxtarbetet. För ett jämställt Värmland!

Män i Värmland pendlar mer än kvinnor. Kvinnor är mer sjukskrivna än män. Den öppna arbetslösheten är högre bland män än bland kvinnor.

Könsuppdelad statistik är en viktig förutsättning för möjligheterna att fortlöpande identifiera skillnader mellan kvinnor och män och följa upp resultatet av jämställdhetspolitiken.

Med könsuppdelad statistik synliggörs kvinnors och mäns livsutrymme och villkor inom olika områden i samhället.

Kvinnorna i Värmland har generellt en sämre ställning på arbetsmarknaden, bland annat när det gäller löner, anställningsförhållanden, sysselsättningsgrader, spridning av yrken inom sektorer, eget företagande och geografisk rörlighet. Kvinnornas andel av ohälsan är fortfarande hög.

Kvinnorna utför fortfarande merparten av det obetalda arbetet i hemmen. Dock har kvinnornas andel minskat, men männens andel har inte ökat.

Gymnasieskolan är mer könsjämlik än arbetsmarknaden. Utbildningsnivåerna är högre bland kvinnor än män.

Länkar

På tal om kvinnor och män

Dokumentet redovisar hur förhållandena inom olika samhällsområden ser ut för kvinnor och män i Värmland inom områdena: Befolkning, Hälsa, Utbildning, Barn och familj, Förvärvsarbete, Inkomst, Kriminalitet, Makt och inflytande.
Till dokumentet "På tal om kvinnor och män"