Regler och riktlinjer

Alla elever i kommunens grundskolor och gymnasiet, som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska, kan erbjudas modersmålsundervisning i språket om det är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och om eleven har grundläggande kunskaper i språket.

För adopterade barn med ett annat modersmål erbjuds undervisning i modersmålet även om det inte är elevens dagliga umgängesspråk. Men barnet måste ha grundläggande kunskaper i språket.

Det är rektorn på respektive skola som beslutar om en elevs modersmålsundervisning.

Organisering av modersmålsundervisning 

Modersmålsundervisningen kan vara som språkval i grundskolan, som elevens val, inom ramen för skolans val eller utanför den garanterade undervisningstiden. Undervisningen omfattar en timme per vecka.

Enligt skolförordningen ska kommunen anordna undervisning i modersmål endast om minst fem elever önskar undervisning i ett språk och om det finns lämplig lärare.

Vid behov kan undervisningen förläggas på en annan skola än den egna i kommunen. Detta görs för att uppnå en bättre samordning och undervisningskvalité.

Minoritetsspråk

Du som tillhör en nationell minoritet och har något av minoritetsspråken romani chib, finska, samiska, jiddisch och meänkieli som modersmål har rätt till undervisning oavsett antal elever och kunskaper i språket sedan tidigare. Förkunskaper krävs endast av dig som vill läsa nationella minoritetsspråk i gymnasieskola. Observera att ansökan ändå måste göras.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. Undantaget är till exempel en romsk elev som kommer från utlandet. Då får modersmålsundervisning ges i två språk, om det finns särskilda skäl.