Genom att berätta för oss när något inte är bra hjälper du oss att vidta åtgärder mot fel och brister. Här berättar vi hur du gör för att lämna synpunkter och klagomål på det som händer i förskolan eller skolan.

Fjäril

Du som har synpunkter på vad som händer i förskolan eller skolan bör i första hand vända dig till någon i personalen eller ansvarig förskolechef respektive rektor. På förskolor och skolor ska det också finnas forum för samråd.

Om du inte är nöjd efter kontakt med personal på berörd verksamhet kan du framföra dina synpunkter eller klagomål i formuläret nedan. Ditt ärende skickas till kommunkansliet och sedan vidare till den det berör. 

Vi tar vara på dina åsikter

Det är viktigt för oss i Sunne kommun att hålla hög kvalitet på det arbete vi utför. I det arbetet är din medverkan och dina synpunkter viktiga. Ditt ärende kommer att användas som en del i vårt förbättringsarbete. 
Du kan vara anonym, för att få personligt svar måste du fylla i dina kontaktuppgifter. Om du vill ha svar via mejl räcker det med din mejladress. 

Tack för att du tycker till!

Beskrivning av synpunkter/klagomål du vill lämna. Ange också person, skola, fritidshem och/eller annat som ärendet gäller.

Personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter finner du på vår webbplats: www.sunne.se/gdpr

Kontakt

Anna Ullenius
Verksamhetschef barns lärande
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47, 070-103 02 32
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns lärande, 686 80 Sunne

Ylva Winther
Verksamhetschef ungdomars och vuxnas lärande
E-post: ylva.winther@sunne.se
Tel: 0565-160 48, 070-260 83 13
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Ungdomars och vuxnas lärande, 686 80 Sunne

Ärendehantering

Ditt formulär skickas till kommunkansliet, där det registreras och sedan handläggs.
I första hand är det ansvarig rektor eller förskolechef som utreder ditt ärende, i andra hand en person som verksamhetschefen utser.
Senast tre veckor efter att vi har tagit emot ditt ärende ska du ha fått ditt svar.
Här hittar du våra rutiner för klagomålshantering

Vad säger skollagen?

Huvudmannen för skolväsendet ska se till att nödvändiga åtgärder vidtas om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten.
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.
(4 kap. 7-8 §§ skollagen)