Projekt BiodriV har presenterat en förstudie för utveckling av fordonsgas i Sunne kommun genom uppgradering av biogas vid reningsverket med en potential att driva hälften av kommunens fordon fossilbränslefritt!

Sunne ingår i projekt BiodriV som medfinansiär och aktiv samverkanspart för att medverka till mer hållbart samhälle. 

Sunne kommun har ett modernt reningsverk som genom rötning producerar biogas till värme. Kommunen är intresserad av att börja rena biogasen till fordonsgas för egna fordon.

Region Värmlands energikontor har inom projekt BiodriV tagit fram en förstudie för utveckling av kommunens biogasproduktion till fordonsgas i samarbete med miljöteknikföretag. Förstudien beräknar att en pilotanläggning för uppgradering av biogas till fordonsgas vid reningsverket har potential att driva hälften av kommunens fordon fossilbränslefritt om projektet förverkligas.

Biogas till Fordonsgas i Sunne-en översiktsbild med fossilbränsle respektive fossilfritt alternativ- producerad av Tina Näslund i samarbete med Biogassystems 2013.

Miljömål

Sunne kommun har antagit lokala miljömål i klimat- och energiplan som ett led i hållbart samhällsbyggande samt för att bidra till nationella och regionala miljömål. Kommunens vision är att bli fossil-bränsle-fri. Långsiktiga målet är att utsläppen av fossila växthusgaser inom Sunne kommun som geografisk enhet år 2050 bör vara minst 80% lägre än år 1990 för att vid seklets slut vara nära 0%.

Ett av miljömålen anger att minst 90% av kommunens och de kommunala bolagens tjänstebilar/leasingbilar ska vara miljöklassade eller drivas med alternativbränsle. År 2012 ligger andelen på ca 41% varför en övergång till förnybart biogasbränsle skulle möjliggöra en betydligt större andel och komma närmare fossil-bränsle-frihet i kommunen och närmare klimatneutralt Värmland.

Klimatneutralt Värmland, år 2030

Värmlands klimatråd med representanter för ett 20-tal aktörer antog i juni 2009 ett regionalt klimatmål som lyder ”Värmland ska vara klimatneutralt år 2030”.

Målet innebär att Värmland som region ska arbeta för att uppnå klimatneutralitet, det vill säga att Värmland inte ska ha några nettout­släpp av koldioxid till atmosfären år 2030. Det betyder bland annat att Värmland år 2030 ska vara oberoende av fossila bränslen för uppvärmning, service och transporter.

Läs mer om ett klimatneutralt Värmland och bakgrunden till projekt BiodriV