Miljöstrategin är Sunne kommuns övergripande styrdokument för miljö och hållbarhet. Genom miljömålsarbete i kommunens alla verksamheter, i planering, utvärdering och beslutsfattande bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling.

Sunne kommuns miljöstrategi 2018 – 2030

”En hållbar kommun är en attraktiv kommun”
Alla i Sunne kommun har en viktig roll att spela och ett ansvar i miljö- och hållbarhetsarbetet för att bidra till helheten. Sunne ska vara en hållbar, attraktiv kommun. Det innebär en kommun som är föredömlig och som lär, utvecklas och förnyas. Det skapar ökad livskvalitet.

Miljöstrategin utgår från fyra prioriterade målområden och fyra hållbarhetsprinciper, utifrån dessa har 20 mål tagits fram. 

Sunne kommuns miljöstrategi ska ses som ett verktyg och hjälp i alla politiska beslut, för alla kommunens verksamheter och kommunala bolag att ta sitt ansvar för att nå alla miljömål och uppfylla miljöbalkens hänsynsregler och bestämmelser.

Miljöstrategins mål följs upp och redovisas i kommunens årsredovisning och ska revideras vart fjärde år. Länk till miljöstrategin och en förenklad version som broschyr finns under rubriken Dokument.

Fyra prioriterade målområden

Målområdena är kopplade till kommunstrategins prioriterade områden: Livskvalitet, Hållbar kommun, Livslångt lärande och Näringsliv och arbete.
Miljöstrategins målområden omfattar de 14 nationella miljökvalitetsmål som Sunne kommun ställer sig bakom.

 1. Vår livsmiljö
  Målbild: I Sunne lever vi nära naturen som vi alla tillsammans värnar om
 2. Boende och samhällsutveckling
  Målbild: I Sunne planerar vi för hållbar utveckling, kvalitet och framtid med riktning mot ett klimatanpassat samhälle
 3. Energi och transporter
  Målbild: I Sunne använder vi förnybar energi i fastigheter och transporter och är en klimatneutral kommun
 4. Produktion och konsumtion
  Målbild: I Sunne utgår vi från en ekonomisk, social och ekologisk balans, en cirkulär systemsyn och en hållbar tillväxt.

Fyra hållbarhetsprinciper

Miljöstrategins fyra hållbarhetsprinciper ska genomsyra kommunens arbete och bidrar till att nå det nationella generationsmålet: 
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

 1. Fasa ut användning av ämnen från berggrunden och jordskorpan
 2. Ständigt minska användning av hälso- och miljöfarliga ämnen
 3.  Se till att naturens resurser ökar genom biologisk mångfald och ekosystemens kvalitet och kvantitet 
 4. Se till att medborgare i Sunne ges möjlighet att vara kreativa, utvecklas och tillgodose sina grundläggande behov utan att äventyra kommande generationer att tillgodose sina behov

Kontakt

Pauline Skogfeldt
Miljö- och byggchef
E-post: pauline.skogfeldt@sunne.se
Tel: 0565-161 94
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12, Miljö och byggenheten, 686 80 Sunne

Gun-Britt Olsson
Energi- och miljöingenjör
E-post: gun-britt.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 14
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne