Uppföljning av åtgärder för år 2018, enligt miljööverenskommelsen med Länsstyrelsen i Värmland.

Nu har en uppföljning av åtgärderna skett för år 2018 och i Sunne genomför vi åtgärderna och någon har vi påbörjat. Åtgärderna redovisas i dokumentet Uppföljning_Sunne till LST, se rubriken Dokument.

Ett exempel på åtgärd från Sunne är att vi ska bygga ut det kommunala vatten -och avloppsnätet vilket bidrar till att minska näringsläckage till våra sjöar och vattendrag. Vilket i sin bidrar till minskad klimatpåverkan och en hållbar vattenförvaltning.

Miljöverenskommelsen

Sunne kommun åtar sig att genomföra åtgärder enligt en miljööverenskommelse med Länsstyrelsen i Värmland. Miljööverenskommelsen gäller under perioden år 2018-2020. Den är ett frivilligt ställningstagande där kommunen beskriver vilka åtgärder som ska genomföras för att uppnå miljömålen och anpassa sig till ett förändrat klimat.

Fem fokusområden ingår; hälsa och livsstil, hållbart brukande av skog - och odlingslandskap, hållbar vattenförvaltning, hållbar samhällsplanering och minskad klimatpåverkan.
Läs mer om överenskommelsen, se rubriken Länkar