Miljööverenskommelsen är ett frivilligt ställningstagande där Sunne kommun beskriver vilka åtgärder inom miljömål och klimatanpassning som ska genomföras i vår kommun.

För att uppnå miljömålen, bidra till ett hållbart Värmland och göra anpassningar till ett förändrat klimat har kommunerna i Värmland gjort en miljööverenskommelse med Länsstyrelsen. 

Fem fokusområden för åtgärder inom miljömål och klimatanpassning

För arbetet med miljööverenskommelserna och miljömålen har Länsstyrelsen, kommunerna och andra aktörer i länet, identifierat fem områden som vi vill fokusera på.

Genom överenskommelsen åtar sig Sunne kommun att till år 2020 genomföra en rad åtgärder, samt att varje år bidra med underlag till Länsstyrelsen Värmlands uppföljning av åtgärderna. 

Fokusområde: Minskad klimatpåverkan

  • Säkerställa tillräckliga resurser för genomförande av gång-och cykelplanen
  • Samordnad varudistribution - ändrade beställningsrutiner för att få en samlad intern varubeställning

Fokusområde: Hållbart brukande av skog- och odlingslandskap

  • Återvunnen växtnäring från slam - fortsatt anslutning till Svenskt Vatten - revaq

Fokusområde: Hållbar vattenförvaltning

  • Minska fosforutsläpp till vatten
  • Medverka i recipientnätverk
  • Bygga ut VA i enligt med VA-utbyggnadsplanen 

Fokusområde Hälsa och livsstil

  • Matavfall samlas in från kommunens abonnenter

Beskrivning över hur dessa åtgärder bidrar till miljömål och Agenda 2030 finns i dokumentet som innehåller miljöverenskommelsen

Regionala mål

Miljööverenskommelserna ger hela länet möjlighet att bidra till ett hållbart Värmland och genomföra det regionala åtgärdsprogrammet. Länsstyrelsen har i samverkan med kommunerna, Landstinget i Värmland och andra aktörer i länet tagit fram:

  • åtgärdsprogram för miljömålen
  • en regional klimat- och energistrategi
  • en handlingsplan för klimatanpassning

Nationella och globala mål

l Sverige har regeringen fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Miljömålen ger struktur för arbetet och är en utgångspunkt i genomförandet av de globala målen i Agenda 2030 som beslutades av FN under år 2015.

Agenda 2030 för en hållbar utveckling innehåller 17 stycken globala mål för de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Kontakt

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Gun-Britt Olsson
Energi- och miljöingenjör
E-post: gun-britt.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 14
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne