Sunne kommun valdes med i Energimyndighetens program Uthållig kommun. Vi fokuserade på de två temaområdena Fysisk planering för ett hållbart samhälle och Energieffektivisering i fastigheter. Programmet avslutades 2014.

Näckrosblad

Programperioden för Uthållig kommun omfattar åren 2008- 2010. Programmet bygger på kommunens egna ambitioner att göra det lokala samhället mer uthålligt.

Inom Uthållig kommun finns olika teman för att stödja kommunerna inom olika områden för processtöd och nätverk.

Sunne kommun har valt att fokusera på de två temaområdena Fysisk planering för ett hållbart samhälle och Energieffektivisering i fastigheter.

Sunne kommuns arbete finns också med som goda exempel i Uthållig kommun. Se länken under rubriken Länkar.

Goda exempel handlar om att lära av andra kommuners resultat och erfarenheter och på så sätt förbättra sina prestationer med små resurser. På detta sätt kan goda exempel erbjuda en genväg i arbetet inom Uthållig kommun.

Fysisk planering för ett hållbart samhälle

I Uthållig kommun jobbade Sunne aktivt med att skapa en hållbar samhällsplanering i den nya översiktsplanen. I den fysiska planeringen har det hittills saknats metoder, rutiner och arbetssätt för att implementera miljömål och hållbarhetsfrågor.

Sunne kommun ser det som en god strategi att hantera hållbarhetsfrågor i den fysiska planeringen och vill på ett målmedvetet sätt arbeta med miljömålen, hållbar samhällsplanering och översiktsplanering.

Översiktsplanering och samhällsplanering handlar om hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelse, infrastruktur och verksamheter.

Mot bakgrund av den globala uppvärmningen och dess effekter, har stort fokus hamnat på frågor knutna till fysisk planering och stadsutveckling och dess möjligheter att bidra till skapandet av ett hållbart samhälle. Till mer information om arbetet med översiktsplaneringen

Energieffektivisering i fastigheter

Inom temaområdet Energieffektiva fastigheter ger Energimyndigheten stöd till Sunne kommun i hur man driver ett framgångsrikt strategiskt arbete kring energieffektivisering i fastigheter.

Sunne kommun har som mål att genomföra lönsamma åtgärder för energieffektivitet och energihushållning i de kommunala fastigheterna.

Det finns politiskt antagna mål och åtgärder för energieffektivisering i kommunens Klimatplan 2009-2014. 

 

Kontakt

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Länkar