Naturvårdsprogrammet innehåller beskrivningar av värdefulla naturområden, lokala miljömål och åtgärder kopplade till de miljömål som direkt har anknytning till naturvården.

Trollslända

Sunne kommun har lokala miljömål för

  • Levande sjöar och vattendrag
  • Myllrande våtmarker
  • Levande skogar
  • Ett rikt odlingslandskap
  • En god bebyggd miljö
  • Ett rikt växt och djurliv

Åtgärderna avser Sunne kommun att genomföra under perioden 2008-2013 för att nå de uppsatta miljömålen. Åtgärderna är så långt möjligt konkreta och uppföljningsbara och utgör den huvudsakliga naturvårdens verksamhet under programperioden.

Vi måste bevara naturkvalitéerna och i många fall sköta eller återställa dem. Genom Naturvårdsprogrammet hoppas vi att chanserna till detta ökar. Naturvårdsprogrammet består av två delar, en programdel med mål och åtgärder och en objektskatalog med naturområdesbeskrivningar. Du hittar dem under rubriken Dokument.

Naturvårdsprogrammet är fastställt av kommunfullmäktige 2008 som ett planeringsunderlag i den kommunala fysiska översiktsplanen. Det innebär att programmet tydligt visar naturvårdens intressen i den kommunala planeringen.

Kontakt

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne