Det övergripande målet för miljöarbetet i Sverige är att lösa de stora miljöproblemen till nästa generation. Sunne kommun har antagit lokala miljömål som verktyg för att nå nationella mål

Oxelblad

Nationella mål

Sveriges riksdag har beslutat om sexton långsiktiga miljökvalitetsmål. 

 1. Begränsad klimatpåverkan
 2. Frisk luft
 3. Bara naturlig försurning
 4. Giftfri miljö
 5. Skyddande ozonskikt
 6. Säker strålmiljö
 7. Ingen övergödning
 8. Levande sjöar och vattendrag
 9. Grundvatten av god kvalitet
 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
 11. Myllrande våtmarker
 12. Levande skogar
 13. Ett rikt odlingslandskap
 14. Storslagen fjällmiljö
 15. God bebyggd miljö
 16. Ett rikt växt- och djurliv

Sunne kommun berörs inte av miljömålen "Hav i balans samt Levande kust och skärgård" samt "Storslagen fjällmiljö".

Kommunens egna miljömål

Sunne kommun har tagot fram ett övergripande styrdokument för miljömålsarbetet och arbetet med hållbar utveckling i kommunkoncernen, Miljöstrategi. Se under rubriken Dokument.

I det övergripande styrdokumentet kommunstrategin 2014-2025 (se under rubriken Dokument) finns miljö och hållbarhet med som prioriterade områden. Det strategiska miljöarbetet är fokuserat till miljömålen och hållbar utveckling i Sunne kommun. Kommunens arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor bidrar till att nå regionala och nationella miljömål.

Regionala mål

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att uppnå de svenska miljömålen. Det regionala miljömålsarbetet i Värmlands län berör många aktörer till exempel kommuner, näringsliv och organisationer.

Det regionala klimatmålet lyder: Värmland är klimatneutralt år 2030. Värmland på bred front, från offentliga aktörer till näringsliv, har tillsammans ställt sig bakom målet. Sunne kommuns egna miljömål bidrar till det regionala klimatmålet Värmland är klimatneutralt år 2030.

Dessutom innehåller Värmlandsstrategin tre delmål som berör miljö.

 • Utsläppen av växthusgaser ska minska mer i Värmland än i riket som helhet
 • Energieffektiviseringen i Värmland ska vara högre än för riket
 • Andelen förnybar energianvändning av slutlig energianvändning i Värmland ska öka

Värmlandsstrategins mål ska vara uppnådda år 2020.

Kontakt

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Pauline Skogfeldt
Miljö- och byggchef
E-post: pauline.skogfeldt@sunne.se
Tel: 0565-161 94
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12, Miljö och byggenheten, 686 80 Sunne