Vi lever med utmaningen att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Det berör oss alla! Miljöstrategiskt arbete i Sunne kommun betyder att vi arbetar med övergripande miljö- och naturvårdsfrågor.

Tiskaretjärn, naturreservat

Miljöstrategiskt arbete handlar om miljömålsarbete och att sätta miljö på kartan i Sunne kommun. Kommunens arbete ska göra det enkelt för kommuninvånare att leva mer hållbart.

Internt handlar arbetet bland annat om hur vi ställer miljökrav i de varor och tjänster kommunen upphandlar, val av transporter och resor, val av energislag till fastigheter och hur samhället planeras. Det handlar också om arbete med naturvård och ekosystemtjänster.

Miljöstrategiskt arbete är ett långsiktigt arbete för hållbar utveckling och det kräver en bred ansats inom många olika områden. En hållbar utveckling är en utmaning som berör oss alla. En hållbar kommun är en attraktiv kommun!

 

Miljöstrategin

Sunne kommun har tagit fram ett övergripande styrdokument för miljö- och hållbarhetsarbetet i kommunkoncernen, Miljöstrategi 2018 - 2030. Se under rubriken Dokument. Styrdokumentet är ett omfattande arbete, som visar politikens ambitioner och mål med miljö- och hållbarhetsarbetet i kommunkoncernen.

I Kommunstrategi 2014-2025 (se under rubriken Länkar) finns prioriterade områden och mål som ska leda till hållbar utveckling tillsammans med mål i miljöstrategin.

Kontakt

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Kent Albinsson
Enhetschef, tekniska enheten
E-post: kent.albinsson@sunne.se
Tel: 0565-160 55
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45. Tekniska enheten, 686 80 Sunne