Nedskräpning är det enklaste och mest konkreta miljöproblem som alla kan göra något åt. Nedskräpning kan ske med till exempel glas, plast, papper, däck, plåt, gamla maskiner, byggavfall eller skrotbilar.

Skräphög i naturen

Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus. Även plan- och bygglagen kräver att en tomt ska hållas i vårdat skick. Detta betyder att du inte får slänga skräp i naturen, på allmän plats eller inom bebyggda områden. 

Klagomål om nedskräpning

Om du har klagomål om nedskräpning i naturen bör du vända dig till fastighetsägaren i första hand. Om fastighetsägaren är okänd kan du vända dig till miljöenheten direkt. Nedskräpning kring återvinningsstation anmäls i första hand till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen på telefonnummer 0200-880311. Länk till hemsidan finns i högerspalten.

Trädgårdsavfall

Allt trädgårdsavfall som uppkommer vid skötsel av din trädgård är komposterbart. Trädgårdsavfall kan komposteras på den egna fastigheten eller köras till Holmby återvinningscentral. Trädgårdskomposten ska vara skild från kompost för matavfall. Det är förbjudet att slänga trädgårdsavfall på annans mark.

Eldning av avfall

Eldning av avfall är generellt förbjudet enligt miljöbalken. Undantaget är mindre mängder trädgårdsavfall från den egna trädgården som kan eldas, om det kan ske säkert utan att någon störs. Stora mängder ris och annat avfall som exempelvis kan uppstå vid yrkesmässig verksamhet räknas inte till trädgårdsavfall och får inte eldas. När du eldar måste du ta hänsyn till dina grannar – elda bara torrt material och när det är vindstilla. Inom område med detaljplan är det förbjudet att elda från 1 april till 30 september.


Kom även ihåg att det under vissa tider på året råder eldningsförbud - kontrollera det med Räddningstjänsten.

Skrotbilar

En skrotad bil som står ute i naturen läcker gifter ut i miljön eftersom en bil innehåller ämnen som är skadliga för naturen, till exempel kvicksilver, olja, bly svavelsyra och bensin. En uttjänt bil ska lämnas till en auktoriserad bilskrotare som tar hand om de miljöfarliga komponenterna och plockar bort återvinningsbara delar.

Håll Sverige Rent avslutade skrotbilskampanjen i juni 2007 när producentansvaret tog vid. Biltillverkarnas gemensamma mottagningssystem för skrotbilar i Sverige heter Refero. På Referos hemsida kan du läsa om hur du skrotar din bil. Du hittar länk dit i högerspalten.

Straffbart

Nedskräpning är straffbart enligt miljöbalkens bestämmelser. Tillsynsmyndigheten kan förelägga den som skräpat ner att städa upp efter sig. Föreläggandet kan förenas med vite. Vid misstanke om brott lämnas ärendet vidare till polis- eller åklagarmyndighet vilket kan leda till böter eller i värsta fall fängelse.