Elektromagnetiska fält har diskuterats mycket under senare år och många frågar sig om det finns någon risk för hälsoeffekter.

Det elektromagnetiska spektrat

Det elektromagnetiska spektrat omfattar ett mycket brett frekvensområde. Man delar in fälten Kraftledningi icke joniserande respektive joniserande strålning. Joniserande strålning har ett så högt energiinnehåll att den kan slå loss elektroner från atomer och molekyler och därmed medföra genetiska skador och cancer. Exempel på detta är röntgen och radioaktiv strålning.
Icke joniserande strålning har ett lägre energiinnehåll och saknar därför förmågan att slå loss elektroner. Exempel på detta är fält som bildas runt kraftledningar, elektriska apparater, radio/mikrovågor och synligt ljus.
 

Lågfrekventa fält

Lågfrekventa fält har en frekvens på 0-400 kHz. Sådana finns exempelvis runt kraftledningar och elektriska apparater. Det har forskats mycket om de fält som omger  kraftledningar och det finns en svag misstanke om att boende i närheten av större kraftledningar kan medföra en något ökad risk för cancer, speciellt barnleukemi. Senare års forskning har varken kunnat belägga eller ta bort den misstanken.
 

Radiovågor

Radiovågor har en frekvens på 1MHz - 300 GHz. Radiovågor används vid TV- och radioutsändningar, radar, satellitkommunikation, kommunikationsradioapparater, mobiltelefoni, trådlösa data- och telefonnät mm. Olika användningsområden använder skilda frekvenser för att de olika apparaterna inte ska störa varandra. Radiovågor över 300 MHz brukar också kallas mikrovågor, vilka används inom bla mobiltelefonin.
 

Mobiltelefoni och trådlösa nätMobiltelefon

Utbyggnaden av 3G-nätet har medfört en oro hos många människor. Efter hand har också trådlösa data- och telefonnät ifrågasatts på olika håll. Forskningsläget är dock sådant att det inte finns någon anledning till oro för hälsoeffekter från sändare (på t.ex master) för mobiltelefoni och andra trådlösa nät.
 
Styrkan på mikrovågorna avtar med kvadraten på avståndet. Det innebär att om avståndet till en sändare ökar från 1 till 100 meter så minskar styrkan 10 000 gånger. Den bakgrundsstrålning vi utsätts för ligger därför mycket långt under gällande riktvärden. Riktvärdena har fastställts av Pil till toppen av sidanStrålsäkerhetsmyndigheten och baseras på rekommendationer från en internationell strålskyddskommission (ICNIRP).
 
Forskningsläget är mer osäkert när det gäller det egna mobiltelefonanvändandet. Eftersom telefonen hålls direkt mot örat, blir exponeringen mycket större. Man anser inte att korttidsanvändning medför någon risk. Däremot finns en osäkerhet vid användning  av mobiltelefon under lång tid. I Sverige rekommenderas därför, framförallt till barn och unga:
  • Använd handsfree-utrustning
  • Håll bort telefonen från kroppen
  • Skärma inte av antennen
  • Ring när du har bra täckning
  • Använd yttre antenn på bilen  
En vanlig trådlös telefon sänder på lägre effekt än en mobil. Rekommendationen ovan omfattar därför bara mobiltelefoner.
 

Elöverkänslighet

Elöverkänslighet är ett problem för vissa människor. Elöverkänslighet är ett vedertaget begrepp, men ingen medicinsk diagnos. En del är drabbade mer än andra och har stora Pil till toppen av sidanproblem i vardagen. Forskningen har inte kunnat vetenskapligt bevisa att det finns ett samband med elektromagnetiska fält. Många forskare tror att flera olika faktorer samverkar och ger upphov till symptom hos de drabbade. Elektromagnetiska fält kan vara en sådan faktor.
 
 

Kontakt

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne