Kommunen ansvarar för miljötillsyn på lantbruk. Tillsynen omfattar bland annat lagring och spridning av gödsel, användning av kemiska bekämpningsmedel, förvaring av kemikalier, besiktning av cistern, hantering och förvaring av avfall.

Du hittar mer information om tillstånd, regler och tillsyn för lantbruket på sidorna under Näringsliv och arbete, följ den här länken.

SkördetröskaKommunens tillsyn innebär kontroll av bland annat: 

 • Gödsel
  Krav på lagringskapacitet och spridningsareal och råd vid lagring av gödsel i stuka. Vi handlägger även klagomålsärenden till exempel luktolägenhet från gödselspridning
 • Kemikaliehantering
  Hantering och förvaring av kemikalier och behörighet för kemisk bekämpning i växtodlingen
 • Cisterner, farmartank
  Vid installation/skrotning av cistern ska anmälan göras och det finns krav återkommande kontroller av cisterner
 • Hantering av döda djur
  Råd och regler för nedgrävning av häst och sällskapsdjur. Döda djur från livsmedelsproduktionen såsom nötkreatur, får och gris får inte grävas ned, de omfattas av insamlingskrav
 • Insamling av gammal plast
 • Anmälningspliktig verksamhet
  Det finns krav på anmälan eller tillstånd vid start av verksamhet med större djurhållning. Information om det hittar du på sidan om miljöfarlig C-verksamhet

Vad kostar miljötillsynen som kommunen ansvarar för?

I Sunne kommun tillämpas en taxa som har antagits av kommunfullmäktige. Från och med 2013 betalar lantbruk av en viss storlek en årsavgift baserat på antal djur eller antal hektar brukad åkermark. Tillsyn på lantbruk utan fast årsavgift debiteras med en timavgift på 790 kr/timme. I högerspalten hittar du hela taxan.

Djurskyddet

Alla frågor beträffande djurskydd och djurskyddslagen, inklusive anmälningar om bristande djurhållning, ska från och med den 1 januari 2009 ställas till Länsstyrelsen Värmland.

Länsstyrelsens ansvariga för djurskyddsfrågor nås via deras växel, tel 054-197000.
Länk till Länsstyrelsens webbplats