En bostad ska ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar.

Koja i skogen

 Bostäder ska också ha tillfredställande ventilation, tillräckligt med dagsljus och hållas tillfredsställande uppvärmda.

Vi vistas inomhus en stor del av våra liv och därför är det viktigt att inomhusmiljön är så bra som möjligt. Fukt, otillräcklig ventilation och bullerstörningar är exempel på hälsorisker som kan uppstå i en bostad. Många av problemen kan lösas ganska enkelt. Har du problem med din bostad ska du i första hand kontakta din fastighetsägare, som ansvarar för att fastigheten uppfyller fastställda krav.

Vart vänder jag mig?

Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning av eventuella problem kan du vända dig till någon av handläggarna på Miljöenheten som utreder bostadsklagomål och vid behov ställer krav på fastighetsägaren att åtgärda problemen.

Om problemen orsakas av en granne så prata i första hand med denna.

För arbetsmiljöfrågor vänder du dig till din arbetsgivare eller arbetsmiljöverket.

Förutom bostäder granskar vi till exempel hotell, samlingslokaler och daghem. Vi granskar även så kallade hygienlokaler, exempelvis frisersalonger och fotvårdssalonger.Fotvårdslokal

Kontakt

Miljö- och byggenheten
Expedition
E-post: mbn@sunne.se
Tel: 0565-168 20
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne