Sotningen har som främsta uppgift att förebygga brand. Genom att fel och brister i en eldstad, rökkanal eller anordningar runt dessa upptäcks i ett tidigt skede är det lättare att förhindra att brand eller andra problem uppstår.

 • Sotning och brandskyddskontroll sker vid olika tillfällen
 • Kontrollen är mera omfattande än tidigare
 • Kommunen bestämmer hur ofta det ska sotas
 • Staten bestämmer hur ofta brandskyddskontroll ska ske
 • Inget krav på rengöring av imkanaler i bostäder
 • Möjlighet för fastighetsägaren att få sota själv

Sotning/rengöring

Utförs på kommunens uppdrag av Sunne sotningsdistrikt AB.

Sota själv, sök dispens

Kommunen får, efter samråd med skorstensfejarmästaren, medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotning kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. För att få dispens för att själv få sota krävs att en brandskyddskontroll av anläggningen är genomförd med godkänt resultat. Vill du ansökan om egensotning hittar du ansökningsblanketterna under dokument till höger på sidan. 

Skicka in din ansökan till:

Sunne kommun
110.Räddningstjänsten
686 80 SUNNE

Sotningsfrister

Varje kommun beslutar hur ofta sotning/rengöring skall utföras. Du hittar Sunnes sotningsfrister under dokument till höger på sidan. 

Sotningstaxa

 • Taxan grundar sig på;
 • vilken typ av boende du har: helårsboende eller fritidsbostad
 • vilken typ av värmekälla du har och om den är miljögodkänd: olja, fastbränsle, öppenspis, kamin eller dyl. 
 • vilken effekt din värmekälla har

Läs mer om kommunens sotningstaxa under dokument till höger på sidan. 

Brandskyddskontroll

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som bestämt brandskyddskontrollens omfattning. Mer om detta finns att läsa i verkets föreskrifter (MSBFS 2014:6). Kontrollen skall omfatta de delar som rengörs i samband med sotning, samt skorsten, tak med tillträdesanordningar och anslutande byggnadsdelar, liksom pannrum och andra utrymmen där förbränningsanordningar är uppställda. Täthetsprov ingår i den regelbundna kontollen samt kontroll av brandvarnare. 

Mellan vilka intervaller brandskyddskontroller skall ske har fastställts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och finns att läsa i deras författningssamling MSBFS 2014:6.

Här hittar du de brandskyddskontrollfrister som generellt gäller för de vanligaste objekten i småhus.

Värmepannor

 • Värmepannor som eldas med fasta bränslen, till exempel ved eller flis, har kontrollfristen 3 år 
 • Värmepannor som eldas med olja eller gas har kontrollfristen 6 år

Pelletseldning värmepannor

 • Eldning med pellets i en anläggning som är helautomatisk standardiserad och speciellt konstruerad för eldning med pellets är kontrollfristen 6 år
 • Om en pelletsbrännare installerats i en gammal eller annan anläggning som inte är konstruerad speciellt för pellets är kontrollfristen 3 år

Köksspisar

 • Köksspisar som eldas med fasta bränslen har kontrollfristen 3 år
 • Köksspisar där eldning sker i mindre omfattning har kontrollfristen 6 år. Med mindre omfattning menas om de eldas i korta eldningscyklar någon gång per vecka eller mindre

Lokaleldstäder

 • Lokaleldstäder som eldas med fasta bränslen har kontrollfristen 3 år
 • Om lokaleldstaden används i mindre omfattning är kontrollfristen 6 år. Detsamma gäller normalt för lokaleldstäder som finns i fritidshus

Pelletskaminer

 • Vid eldning med pellets i anläggningen som är helautomatsik och speciellt konstruerad för eldning med pellets är kontrollfristen 6 år

Förändringar av anläggningen som påverkar brandskyddskontrollintervallen och utförande anmäler du till sotningsdistriktet. Det kan röra sig om byte av bränsleslag, installation av nya eldstäder eller att en eldstad som inte använts på länge skall tas i bruk på nytt.

Taxa för brandskyddskontroll

Taxan grundar sig på;

 • Inställelseavgift (varierar beroende på vilken typ av hus det är)
 • Vilken typ av objekt du har
 • Hur mång eldstäder med tillhörande rökkanaler det finns

Avgift för brandskyddskontrollen debiteras enligt en taxa som har fastställts av kommunen.
 

Kontakt

Kommunens skorstensfejarmästare heter Mats Ohlsson. Han har ansvaret för att sotning, brandskyddskontroll av
rökkanaler och eldstäder utförs i hela Sunne kommun.

Mats träffas på telefon 0565-71 18 23, mellan kl 15.00 - 16.00 eller på
mobiltelefon 0708-29 49 63

E-posta Mats Ohlsson