Miljö- och hälsoskydd är viktigt för att vi alla ska må bra och handlar om att förhindra eller undanröja olägenheter för människors hälsa. Det kan röra sig om problem med buller, lukt, mögel, fukt, radon, ventilation, avfall, smittskyddsfrågor med mera.

Information, rådgivning och myndighetsutövning

Miljö- och byggenheten arbetar bland annat med frågor som rör miljö- och hälsoskydd i kommunen. En stor del av vårt arbete är fokuserat på att förebygga, informera och ge råd till både enskilda och företag. Vi har också en myndighetsroll, vilket innebär att vi utövar tillsyn och kontroll för allas bästa.

Vad innebär tillsynen inom hälsoskydd?

NäckrosorTillsyn omfattar bland annat bostäder, lokaler för vård och undervisning, verksamheter med hygienisk behandling, idrottsanläggningar inklusive badanläggningar, samlingslokaler, hotell och campingplatser. Utöver själva tillsynen kan du hos oss få råd  och information i en mängd frågor som rör hälsoskydd.

Kommunens enhet fritid ansvarar för provtagning av badvatten vid strandbad och bassänger som används för simskoleverksamheter. Gå in på webbplatsen Badplatsen för information om kvaliteten på just din badplats. Länk dit finns under rubriken Länkar.

Kontakt

Lotta Gunnarsson
Miljö- och byggchef
E-post: lotta.gunnarsson@sunne.se
Tel: 0565-161 94, 072-201 39 70
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12, Miljö och byggenheten, 686 80 Sunne

Dokument

Tillsynsplan 2016

Handlingsplan Förorenade områden

Lokala föreskrifter

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område