Miljökvalitetsmålet Frisk luft säger att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Därför mäter vi regelbundet luftkvaliteten i Sunne.

Luftmätningar i Sunne 

2018 mäter vi partikelhalt i luften på Storgatan och resultatet av mätningarna kan du se på sidan sunneluft.se. Resultaten visas med cirka ett dygns fördröjning. En stor vit mätstation är placerad vid Storgatan 31, där det röda stiftet är på kartan nedan. 
Klicka på bilden eller länken till sunneluft.se för att ta del av mätningarna

karta, luftmätningar i Sunne 2018

Resultaten från tidigare utförda mätningar finns under rubriken Dokument till höger.

Luftföroreningar - ett hälsoproblem

Luftföroreningar kan påverka människors hälsa eller miljön negativt. De kommer från utsläpp från vägtrafiken, uppvärmning av lokaler, småskalig vedeldning och utsläpp från industrin. Luftföroreningar transporteras även in i Sverige från omgivande länder.

Luften  i Sunne

Trafiken är den största källan till luftföroreningar i centrala Sunne. Vägslitage, uppvirvlat vägdamm, inbromsningar och avgaser orsakar höga partikelhalter i luften under vinterhalvåret, mycket beroende på dubbdäckens slitage av vägbanan.

Bensen

Bensen är ett flyktigt ämne som är cancerframkallande. De huvudsakliga källorna till bensen är emissioner från motorfordon och emissioner i samband med vedeldning i icke miljögodkänd utrustning.

2016 mätte vi senast bensen på Storgatan. Miljö, plan och bygg har sedan 2008 mätt partikelhalt (PM 10) och bensen på Storgatan. Vi hade då höga halter av både partiklar och bensen på Storgatan . 2012 byttes till en hårdare asfalt på Storgatan. Detta minskade mängden slitagepartiklar och partikelhalterna halterna sjönk.  

Bensenhalten har stadigt sjunkit varje år sedan mätningarna började.

Kvävedioxid

Under 2014 har vi även mätt kvävedioxid. Resultaten visade att halten kvävedioxider är låg och vi behöver inte fortsätta mäta. Vid all förbränning bildas kväveoxider som sedan omvandlas till kvävedioxid i luften. Den huvudsakliga källan till kvävedioxid i tätorter är trafiken. Kvävedioxid påverkar lungfunktionen och ökar risken för luftvägsinfektioner. Astmatiker är särskilt känsliga.

Partiklar

Den största källan till partiklar (PM 10) är vägslitage till följd av användning av dubbdäck. Exponering för partiklar kan ge upphov till sjukdomar i luftvägarna, lungfunktionsnedsättning, försämring av astma och andra lungsjukdomar.

Kontakt

Lotta Gunnarsson
Miljö- och byggchef
E-post: lotta.gunnarsson@sunne.se
Tel: 0565-161 94, 072-201 39 70
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12, Miljö och byggenheten, 686 80 Sunne

Luftsamverkan Värmland

Värmlandskommunerna har bildat ett samverkansområde för att kontrollera luftkvaliteten i området.

Ett mätprogram beskriver vad som ska mätas i olika kommuner och när det ska mätas. Mätningarna sker 2016 till 2019 och under 2020 sammanställs resultaten och presenteras i en rapport.

Läs mer på Miljösamverkan Värmlands hemsida