Miljökvalitetsmålet Frisk luft säger att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Därför håller vi koll på luftkvaliteten i Sunne, med centrum som utgånspunkt.

Luftföroreningar - ett hälsoproblem

Luftföroreningar kan påverka människors hälsa eller miljön negativt. De kommer från utsläpp från vägtrafiken, uppvärmning av lokaler, småskalig vedeldning och utsläpp från industrin. Luftföroreningar transporteras även in i Sverige från omgivande länder.

Luftmätningar och kartläggning av luftkvalitet

Mätningar av luftkvaliteten i Sunne har gjorts vid upprepade tillfällen genom åren. Luftkvaliteten kontrolleras i relation till miljökvalitetsnormerna för utomhusluft.

Under våren 2019 har vi gjort en kartläggning av luftkvaliteten i Sunne. De luftföroreningar som ingår i kartläggningen är partiklar, kvävedioxid, bens(a)pyren, svaveldioxid, olika metaller, kolmonoxid och bensen. Resultatet visar att de luftföroreningar som ingår i kartläggningen understiger miljökvalitetsnormerna .
Du kan läsa mer om den och hitta alla mätningar och rapporter på sidan Luftmätningar.

Luften  i Sunne

Trafiken är den största källan till luftföroreningar i centrala Sunne. Vägslitage, uppvirvlat vägdamm, inbromsningar och avgaser orsakar höga partikelhalter i luften under vinterhalvåret, mycket beroende på dubbdäckens slitage av vägbanan.

Bensen och partiklar

Bensen är ett flyktigt ämne som är cancerframkallande. De huvudsakliga källorna till bensen är emissioner från motorfordon och emissioner i samband med vedeldning i icke miljögodkänd utrustning.

Den största källan till partiklar (PM 10) är vägslitage till följd av användning av dubbdäck. Exponering för partiklar kan ge upphov till sjukdomar i luftvägarna, lungfunktionsnedsättning, försämring av astma och andra lungsjukdomar.

Miljö- och byggenheten har sedan 2008 mätt partikelhalt (PM 10) och bensen på Storgatan.
Vi hade då höga halter av både partiklar och bensen på Storgatan . 2012 byttes till en hårdare asfalt på Storgatan. Detta minskade mängden slitagepartiklar och partikelhalterna halterna sjönk.  
Bensenhalten har stadigt sjunkit varje år.

Kvävedioxid

Under 2014 har vi även mätt kvävedioxid. Resultaten visade att halten kvävedioxider är låg och vi behöver inte fortsätta mäta. Vid all förbränning bildas kväveoxider som sedan omvandlas till kvävedioxid i luften. Den huvudsakliga källan till kvävedioxid i tätorter är trafiken. Kvävedioxid påverkar lungfunktionen och ökar risken för luftvägsinfektioner. Astmatiker är särskilt känsliga.

Partiklar

 

  

* Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477).

Kontakt

Daniel Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
E-post: daniel.nilsson1@sunne.se
Tel: 0565-160 61
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Luftsamverkan Värmland

Värmlandskommunerna har bildat ett samverkansområde för att kontrollera luftkvaliteten i området.

Ett mätprogram beskriver vad som ska mätas i olika kommuner och när det ska mätas. Mätningarna sker 2016 till 2019 och under 2020 sammanställs resultaten och presenteras i en rapport.