Miljökvalitetsmålet "Frisk luft" säger att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Luftföroreningar - ett hälsoproblem

Sol över FrykenLuftföroreningar kan påverka människors hälsa eller miljön negativt. De kommer från utsläpp från vägtrafiken, uppvärmning av lokaler, småskalig vedeldning och utsläpp från industrin. Luftföroreningar transporteras även in i Sverige från omgivande länder.

Luften  i Sunne

Trafiken är den största källan till luftföroreningar i centrala Sunne. Vägslitage, uppvirvlat vägdamm, inbromsningar och avgaser orsakar höga partikelhalter i luften under vinterhalvåret, mycket beroende på dubbdäckens slitage av vägbanan.

Luftmätningar i Sunne 

2018 kommer vi att mäta partikelhalt i luften på Storgatan. Då kommer en stor vit mätstation vara placerad vid Storgatan 31. Mätningarna kan du följa på en speciell webbsida som kommer att heta sunneluft.se. Vi kommer även att länka till den sidan härifrån. Resultaten ser man med ca ett dygns fördröjning.

Resultaten från tidigare utförda mätningarkan du se under rubriken Dokument till höger.

Bensen

Bensen är ett flyktigt ämne som är cancerframkallande. De huvudsakliga källorna till bensen är emissioner från motorfordon och emissioner i samband med vedeldning i icke miljögodkänd utrustning.

2016 mätte vi senast bensen på Storgatan. Miljö, plan och bygg har sedan 2008 mätt partikelhalt (PM 10) och bensen på Storgatan. Vi hade då höga halter av både partiklar och bensen på Storgatan . 2012 byttes till en hårdare asfalt på Storgatan. Detta minskade mängden slitagepartiklar och partikelhalterna halterna sjönk.  

Bensenhalten har stadigt sjunkit varje år sedan mätningarna började.

Kvävedioxid

Under 2014 har vi även mätt kvävedioxid. Resultaten visade att halten kvävedioxider är låg och vi behöver inte fortsätta mäta. Vid all förbränning bildas kväveoxider som sedan omvandlas till kvävedioxid i luften. Den huvudsakliga källan till kvävedioxid i tätorter är trafiken. Kvävedioxid påverkar lungfunktionen och ökar risken för luftvägsinfektioner. Astmatiker är särskilt känsliga.

Partiklar

Den största källan till partiklar (PM 10) är vägslitage till följd av användning av dubbdäck. Exponering för partiklar kan ge upphov till sjukdomar i luftvägarna, lungfunktionsnedsättning, försämring av astma och andra lungsjukdomar.